Musikforskning av hög klass

Högre seminariet

Forskning i musikvetenskap

Vid musikvetenskapen i Uppsala bedrivs forskning på hög internationell nivå inom ämnets olika områden. Historiskt sett har fokus legat på svensk och europeisk musikhistoria, men idag har inriktningen breddats till att omfatta exempelvis populärmusikforskning, musiketnologi, musikestetik och även konstnärlig forskning. Institutionen har även särskild kompetens inom musikteori och musikanalys, något som märks i både utbildning och forskning.

Tidigmodern kulturhistoria

Forskningsnoden Tidigmodern kulturhistoria

Institutionen för musikvetenskap deltar i en tvärvetenskaplig forskningsnod inom Historisk-filosofiska fakulteten, kallad Tidigmodern kulturhistoria. Forskningsnoden är inriktad mot kulturhistoria under tidigmodern tid, omkring 1450-1850. Den är ett samarbete mellan ämnena historia, konstvetenskap, musikvetenskap och textilvetenskap. I noden deltar även flera internationella lärosäten, forskningsinstitut och andra institutioner. Genom noden får studenter vid fakultetens masterprogram en möjlighet att delta i större forskningsprojekt. Mer information om noden, dess forskningsprojekt och aktiviteter får du via nodsidan Tidigmodern kulturhistoria.