Kursplan för Uppsatsstödjande kurs i magisterkursen

Writing Course for a Magister Level Thesis

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AK652
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Antikens kultur och samhällsliv A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-19
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 09, 2018
 • Behörighet: Behörig att antas till kursen är den som antagits till masterprogram i humaniora inom ämnet antikens kultur och samhällsliv.
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • skriva ett examensarbete om 45, 30 eller 15 hp på avancerad nivå i antikens kultur och samhällsliv,
 • kritiskt granska och diskutera vetenskaplig text inklusive andra studenters uppsatsarbeten och dessas problematik,
 • uppvisa färdighet i att hantera antika källmaterial.

Innehåll

Kursen diskuterar och övar studenterna i att formulera ett vetenskapligt problemområde samt att skriva vetenskaplig text. Vidare diskuteras avsnitt ur studenternas uppsatser samt problematik som har anknytning till de olika uppsatsämnena. Avsikten är att bredda perspektivet både metodologiskt och teoretiskt samt ge stöd i själva uppsatsskrivandet.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningen ges på engelska.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningar och aktivt deltagande i seminarier. Kursen betygsätts med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Examination sker på engelska eller svenska.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.