Institutionen för musikvetenskap

Kursplan för Uppsatsstödjande kurs i magisterkursen

Writing Course for a Magister Level Thesis

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AR751
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Arkeologi A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G).
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-03-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 10, 2010
 • Behörighet: Behöriga att antas till kursen är de som antagits till master i humaniora inom ämnet arkeologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter genomförd kurs skall studenterna ha uppnått följande mål:
Ha uppövat sin färdighet att skriva ett examensarbete om 45, 30 eller 15 hp. inom utbildningen master i arkeologi.

Innehåll

Kursen diskuterar och övar studenterna i att skriva vetenskaplig text. Vidare diskuteras avsnitt ur studenternas uppsatser samt problematik som har anknytning till de olika uppsatsämnena. Avsikten är att bredda perspektivet samt att ge stöd i själva uppsatsskrivandet.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker i någon eller några av följande former: PM-skrivning och aktivt seminariedeltagande. Kursen betygsätts med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Examination på engelska kan förekomma.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på kvartsfart.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.