Institutionen för musikvetenskap

Kursplan för Genusteori

Gender Theory

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5GN010
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Genusvetenskap A1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG).
  • Inrättad: 2007-02-27
  • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Gäller från: vecka 35, 2007
  • Behörighet: Kandidatexamen.
  • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursplanen är fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-02-27.

Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap. Kursen ges inom avancerad nivå.

Mål

Kursens övergripande syfte är att ge insikter i skilda teoretiska diskussioner kring kön/genus. Tyngdpunkten ligger på aktuella genusvetenskapliga teorier och metoder belysta i ett tvärvetenskapligt perspektiv med globala utblickar. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna diskutera och problematisera betydelser av hur kön/genus strukturerar, och struktureras i, kultur, samhälle och vetenskap utifrån skilda teman t.ex. arbete, politik, familj liksom maskulinitet, ras och globalisering. aktivt och självständigt delta i avancerade seminariediskussioner genomföra avancerade skriftliga och muntliga uppgifter på ett självständigt och kritiskt sätt

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För Godkänt betyg krävs aktivt deltagande i seminarierna och en ventilerad och godkänd redovisningsuppgift.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.