Kursplan för Genusteori

Gender Theory

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN010
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-06-14
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 02, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Centrum för genusvetenskap ansvarar för kursen. Kursen är obligatorisk inom masterprogrammet i humaniora, inriktning genusvetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Självständigt identifiera, diskutera och kritiskt förhålla sig till skilda teoretiska diskussioner kring kön/genus.
 • Diskutera genusvetenskapliga teorier och metoder belysta i ett tvärvetenskapligt perspektiv med globala utblickar
 • Identifiera och problematisera betydelser av hur kön/genus strukturerar, och struktureras i, kultur, samhälle och vetenskap utifrån skilda teman t.ex. arbete, politik, familj liksom maskulinitet, ras och globalisering.
 • Aktivt och självständigt delta i avancerade seminariediskussioner genomföra avancerade skriftliga och muntliga uppgifter på ett självständigt och kritiskt sätt

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För Godkänt betyg krävs aktivt deltagande i seminarierna och en ventilerad och godkänd redovisningsuppgift. Slutuppgiften kommer att genomgå en plagiatkontroll

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.