Kursplan för Gendered Bodies: Theories and Challenges

Gendered Bodies: Theories and Challenges

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN022
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-04-01
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-23
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 02, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Centrum för genusvetenskap ansvarar för kursen. Kursen är en obligatorisk del av masterprogrammet i humaniora, inriktning genusvetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs förväntas studenten ha

 • Kännedom om olika kritiska feministiska perspektiv på kropp och förkroppsligande
 • Förståelse för hur gränser och platser blir betydelsefulla för hur kroppar uppfattas och levs
 • Kunskap om hur kroppar och förkroppsliganden historiskt har konstituerats i relation till begrepp som normalt och onormalt, och förmåga att problematisera om, och hur, dessa kroppskonstitutioner har sociala, kulturella och politiska dimensioner
 • Vidareutvecklat sin förmåga till kritiskt tänkande samt till att kommunicera idéer i tal och skrift

Innehåll

Kursen ger en övergripande bild av olika synsätt på kroppar och kroppslighet inom feministisk teori. Kursen omfattar djupgående diskussioner om kropp, förkroppsligande, gränser, gränsöverskridanden och normalitet. Kroppens stabilitet, viskositet, och subversiva potential diskuteras, särskilt i relation till den könade kroppen.

Undervisning

Undervisning sker i form av seminarier.

Examination

Examinationen omfattar muntliga presentationer och en skriftlig inlämningsuppgift på ett av kursens teman, samt deltagande i de obligatoriska seminarierna. Alla uppsatser kommer att genomgå en plagiatkontroll.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. 
 

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.