Kursplan för Feminist Cultural Studies

Feminist Cultural Studies

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN028
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-09-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-03-02
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 01, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår som en obligatorisk del i Masterprogrammet i humaniora med inriktning genusvetenskap. Kursen är öppen för studenter från andra Masterprogram. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna

- redogöra för och diskutera olika inriktningar inom feminist cultural studies
- redogöra för och diskutera olika metodologiska och teoretiska angreppssätt inom feminist cultural studies
- muntligen och skriftligen tillämpa metodologiska och teoretiska angreppssätt inom feminist cultural studies i olika empiriska sammanhang
- självständigt författa en kortare akademisk text inom ämnesområdet

Innehåll

Kursen syftar till att ge en avancerad introduktion till feminist cultural studies. Centrala teoretiska och tematiska inriktningar diskuteras utifrån forskning och empiriska exempel. I kursen ingår ett självständigt skriftligt moment.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga och/eller muntliga seminarieuppgifter och genom ett avslutande PM. På kursen tillämpas betygsskalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
 

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.