Kursplan för Identitet, praktik, politik

Identity, Practice, Politics

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN031
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-11-12
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-03-02
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 01, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna:

 • redogöra för och diskutera olika förståelser för identitet, samt identitetsbegreppets plats inom ramen för teori/kritik inom olika forskningsfält och estetiska uttryck
 • diskutera och kontextualisera identitet som teoretiskt begrepp, politiskt perspektiv och social praktik, med utgångspunkt i olika maktdimensioner, men särskilt kön/genus, etnicitet, klass och sexualitet
 • självständigt författa och diskutera en skriftlig uppgift inom ämnesområdet.

Innehåll

Med utgångspunkt i ett urval av aktuella kritiska perspektiv undersöker och problematiserar kursen identitet som kritiskt begrepp, politiskt verktyg, och levd praktik. Teorier som formulerats inom genusvetenskapen är särskilt centrala, och omfattar teoretiseringar av såväl kön/genus som sexualiteter, etniciteter och rasifiering. Teorier om identitet som konstruktion är centrala. Kursen anlägger såväl samtida som historiska perspektiv. I kursen ingår ett självständigt skriftligt moment.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar

Examination

Samtliga seminarier är examinerande och omfattar skriftliga och muntliga uppgifter. Kursen examineras även genom ett avslutande PM.
På kursen tillämpas betygsskalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. 
 

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.