Kursplan för Populärkultur som historia

Popular Culture as History

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5HA721
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Historia A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-02-25
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-12-13
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 31, 2018
 • Behörighet: Kandidatexamen
 • Ansvarig institution: Historiska institutionen

Mål


Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • sammanfatta och redogöra för relationen mellan populärkultur och samhälle ur ett historiskt perspektiv
 • kritiskt jämföra olika populärkulturella genrer under 1900-talet utifrån centrala teoretiska perspektiv som klass, genus, etnicitet
 • tillämpa olika centrala teoretiska begrepp och perspektiv som används inom historisk forskning och populärkulturforskning
 • redogöra för och värdera olika typer av populärkulturella källor och metoder för att svara på historievetenskapligt relevanta frågor

Innehåll

Kursen behandlar olika populärkulturella genrer och deras uttryck i relation till klass, etnicitet och genus. Exempel på genrer som behandlas är populärmusik, tecknade serier, film, television, bild, reklam. Populärkultur som det förstås är ett västerländskt fenomen, beroende på det konsumtionssamhälle som där utvecklades under 1900-talet, men kursen behandlar även andra världsdelars populärkulturella uttryck. I centrum för kursen står hur populärkulturella uttryck har utvecklats under 1900-talet i relation till samhällsomvandlingen och särskilt uppkomsten av konsumtionssamhället. Studenterna lär sig använda några centrala teoretiska begrepp och perspektiv som används inom forskningen om populärkultur som historia. Särskild vikt läggs vid praktiska övningar baserade på populärkulturella källor och metoder.

Undervisning

Undervisningen består av seminarier.

Examination

Studenterna examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter. De studenter som inte fullgjort enstaka obligatoriska uppgifter ges möjlighet att senast vid terminens slut komplettera dessa. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2018

 • Kingsepp, Eva Nazityskland i populärkulturen : minne, myt, medier

  Stockholm: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK), Stockholms universitet, 2008

  urn:nbn:se:su:diva-8164

  s. 200-263, 63 s. Nås via: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:199724/FULLTEXT01.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rabaka, Reiland Hip Hop's Inheritance

  Lanham: Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc., 2011

  Kap 3-5, 102 s

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Socialist Sixties : Crossing Borders in the Second World

  Indiana University Press, 2013

  Sidorna 1-22, 235-322 (109 s)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Springhall, John. Youth, popular culture and moral panics : penny gaffs to gangsta-rap, 1830-1996

  Basingstoke: Macmillan, 1998.

  147 s

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Storey, John Cultural studies and the study of popular culture : theories and methods

  Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, cop. 1996

  136 s

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Teitelbaum, Benjamin R Saga's sorrow : Femininities of despair in the music of radical white nationalism

  Ingår i:

  Ethnomusicology : journal of the Society for Ethnomusicology

  vol. 58 nr. 3 s. 25

  Nås via https://www.academia.edu/9857600/Saga_s_Sorrow_Femininities_of_Despair_in_the_Music_of_Radical_White_Nationalism

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Trier-Bieniek, Adrienne.; Leavy, Patricia. Gender & Pop Culture : A Text-Reader

  Rotterdam: SensePublishers, 2014.

  Table of Contents / Abstracts

  208 s

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Whitfield, Stephen J. The culture of the cold war

  Baltimore: Johns Hopkins University Press, cop. 1991

  242 s eller

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Whitfield, Stephen J. The culture of the Cold War

  2nd ed.: Baltimore: Johns Hopkins University Press, c1996.

  http://www.h-net.org/review/hrev-a0a0e5-aa

  242 s

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Totalt: 1032 sidor

Kompletterande litteratur på ca 400-600 sidor väljs i samband med slutuppgiften (PM).