Kursplan för Workshop i avancerat historievetenskapligt tänkande

Workshop in Advanced Historical Research

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5HA725
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Historia A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2015-02-25
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-01-24
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 06, 2018
 • Behörighet: Behörig till kursen är den som antagits till masterprogrammet i humaniora, historia och är registrerad på kursen examensarbete på avancerad nivå (masterexamen).
 • Ansvarig institution: Historiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

• kritiskt diskutera och analysera vetenskapliga problem och bedöma relevansen av olika teoretiska perspektiv och metoder för sitt uppsatsarbete
• formulera relevanta forskningsfrågor och kritiskt utvärdera olika sätt att besvara dem på
• utdela och bemöta akademisk kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
• diskutera akademiska frågeställningar med andra studenter likväl som med lärare och forskare samt muntligt och skriftligt klart redogöra för sin forskning med avseende på olika målgrupper

Innehåll

Syftet med kursen är att studenterna skall lära sig hur avancerat historievetenskapligt tänkande och argumentation omsätts i praktiskt forskningsarbete. Olika aspekter av uppsatsarbete diskuteras, inklusive teoretiska och metodologiska ansatser, empiriska överväganden, samt hur forskningsresultat presenteras muntligt och skriftligt i olika sammanhang och med avseende på olika målgrupper. Därutöver skall studenterna närvara vid tio seminarier där uppsatser på avancerad nivå examineras vid institutionen. Examineras färre än tio uppsatser ersätts de seminarierna med andra övningar. Diskussionerna fokuserar på olika sätt att lösa problem rörande det pågående uppsatsarbetet. Samtliga deltagare förväntas deltaga aktivt i diskussionerna.

Undervisning

Kursen sträcker sig över programmets fyra terminer med seminarier varje termin. Seminarierna förläggs parallellt med studenternas arbete med sina examensarbeten. Undervisningen sker i form av seminarier.

Examination

Studenternas examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter. De studenter som inte fullgjort enstaka obligatoriska uppgifter ges möjlighet att senast vid terminens slut komplettera dessa. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.