Kursplan för Historievetenskaplig teori

Historical Theory

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5HA740
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Historia A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-05-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-01-24
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 06, 2018
 • Behörighet: Behörig är den som antagits till masterprogrammet i humaniora, historia eller Historia D, gymnasielärare.
 • Ansvarig institution: Historiska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Redogöra för historieämnets utveckling under 1800- och 1900-talet med avseende på ämnes- och teorival
 • Redogöra för och kritiskt förhålla sig till de viktigaste teoretiska skolbildningarna inom historieämnet efter andra världskriget
 • Redogöra för olika betydelser av begreppet teori och skilja det från andra begrepp som uttrycker abstrakta utsagor och på så sätt kunna relatera begrepp på olika abstraktionsnivåer till varandra
 • Redogöra för och genomföra analyser av ett urval av historievetenskapliga teoretiska problem utifrån tydliga och motiverade utgångspunkter
 • Redogöra för och kritiskt värdera olika vetenskapsfilosofiska antaganden och deras konsekvenser vid studiet av människa och samhälle över tid

Innehåll

Syftet med kursen är att fördjupa studenternas kunskaper om och färdigheter i centrala teorier som används vid historiska studier. Teorier som används vid historiska studier är de systematiska vetenskapligt vedertagna principerna man utgår ifrån när man formulerar frågor och drar slutsatser. Studenterna skall få ökad förtrogenhet med olika teoretiska utgångspunkter och hur man använder dem i konkret analys, vilket stärker deras färdigheter att argumentera konsekvent och att värdera utgångspunkter och resultat. Studenterna övar sig i att röra sig mellan olika abstraktionsnivåer och på så vis kunna explicit knyta an sina empiriska resultat till andras forskning på ett principiellt plan.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Studenternas examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter. De studenter som inte fullgjort enstaka obligatoriska uppgifter ges möjlighet att senast vid terminens slut komplettera dessa. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 06, 2018

 • Green, Anna; Troup, Kathleen. The houses of history : a critical reader in history and theory

  Second edition.: Manchester: Manchester University Press, 2016.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk