Institutionen för musikvetenskap

Kursplan för Historievetenskaplig teori

Historical Theory

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5HA740
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Historia A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-05-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-01-24
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 06, 2018
 • Behörighet: Behörig är den som antagits till masterprogrammet i humaniora, historia eller Historia D, gymnasielärare.
 • Ansvarig institution: Historiska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Redogöra för historieämnets utveckling under 1800- och 1900-talet med avseende på ämnes- och teorival
 • Redogöra för och kritiskt förhålla sig till de viktigaste teoretiska skolbildningarna inom historieämnet efter andra världskriget
 • Redogöra för olika betydelser av begreppet teori och skilja det från andra begrepp som uttrycker abstrakta utsagor och på så sätt kunna relatera begrepp på olika abstraktionsnivåer till varandra
 • Redogöra för och genomföra analyser av ett urval av historievetenskapliga teoretiska problem utifrån tydliga och motiverade utgångspunkter
 • Redogöra för och kritiskt värdera olika vetenskapsfilosofiska antaganden och deras konsekvenser vid studiet av människa och samhälle över tid

Innehåll

Syftet med kursen är att fördjupa studenternas kunskaper om och färdigheter i centrala teorier som används vid historiska studier. Teorier som används vid historiska studier är de systematiska vetenskapligt vedertagna principerna man utgår ifrån när man formulerar frågor och drar slutsatser. Studenterna skall få ökad förtrogenhet med olika teoretiska utgångspunkter och hur man använder dem i konkret analys, vilket stärker deras färdigheter att argumentera konsekvent och att värdera utgångspunkter och resultat. Studenterna övar sig i att röra sig mellan olika abstraktionsnivåer och på så vis kunna explicit knyta an sina empiriska resultat till andras forskning på ett principiellt plan.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Studenternas examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter. De studenter som inte fullgjort enstaka obligatoriska uppgifter ges möjlighet att senast vid terminens slut komplettera dessa. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 06, 2018

 • Burke, Peter History and social theory

  2. ed.: Cambridge: Polity Press, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Iggers, Georg G.; Wang, Q. Edward; Mukherjee, Supriya. A global history of modern historiography

  1st ed.: Harlow, England ;a New York: Pearson Longman, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Knutson, Charina Hälsoresan: Patienter och patientpespektiv på hälsohemmet Föllingegården 1976-1990

  Historiska institutionen, 2011

  Magisteruppsats i historia

  Obligatorisk

 • Mahmood, Saba Feminist Theory, Embodiment, and the Docile Agent: Some Reflections on the Egyptian Islamic Revival

  Cultural Anthropology, 6:2, 2001

  Artikel

  sidorna 202-236

  Obligatorisk

 • Nash, Jennifer C. Re-thinking intersectionality

  Ingår i:

  Feminist review.

  2008, 89, s. 1-15

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Scott, Joan W. Gender: A Useful Category of Historical Analysis

  Ingår i:

  The American historical review

  vol. 91 (1986) nr. 5 s. 1053-1075

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Smith, Anthony D. Nationalism and modernism

  Routledge, 1998

  Länk

  sidorna 1-272

  Obligatorisk

 • Tjeder, David The power of character : middle-class masculinities, 1800-1900

  Stockholm: Univ., 2003

  http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:213690

  Se länk http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:213690/FULLTEXT03.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tolvhed, Helena Intersektionalitet och historievetenskap

  Ingår i:

  Scandia : tidskrift för historisk forskning

  2010(76):1, s. 59-72 : ill.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • North, Douglass C.; Weingast, Barry R. Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutional Governing Public Choice in Seventeenth-Century England

  The Journal of Economic History, 49:4, 1989

  Artikel

  sidorna 803-832

  Obligatorisk

 • Österberg, Eva Etik i historisk forskning : strunt - eller rosor i ett sprucket krus?

  Ingår i:

  Historisk tidskrift

  1990 (110), s.[2]-20

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk