Kursplan för Historievetenskaplig metod

Historical Methods

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5HA741
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Historia A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-05-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-01-24
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 06, 2018
 • Behörighet: Behörig är den som antagits till masterprogrammet i humaniora, historia eller Historia D, gymnasielärare.
 • Ansvarig institution: Historiska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Motivera och värdera de på kursen behandlade metodernas relevans för att besvara olika slags frågor
 • Planera och genomföra en fallstudie och argumentera för undersökningens upplägg
 • Redogöra för den jämförande metodens logik och för de vanligast förekommande strategierna vid en sådan undersökning
 • Redogöra för olika vedertagna urvalsprinciper och förklara i vilket sammanhang de är relevanta
 • Använda statistiska datorprogram för att sammanställa, beskriva och analysera tvärsnitts- och tidsseriedata i flera variabler med numeriska mått och i tabell- och diagramform samt utföra enklare sambandsanalyser
 • Systematiskt och kritiskt analysera text med avseende på genre
 • Systematiskt och kritiskt analysera audiovisuella källor

Innehåll

Syftet med kursen är att fördjupa studenternas kunskaper om och färdigheter i centrala metoder som används vid historiska studier. I kursen behandlas urvalsprinciper och hur man inhämtar, beskriver och analyserar kvalitativa och kvantitativa uppgifter från olika materialtyper och arkivbildare. Studenterna övas i att värdera olika metoders relevans för att besvara olika typer av forskningsuppgifter som kan uppstå både inom och utom universitetet.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, dataövningar och seminarier.

Examination

Studenternas examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter. De studenter som inte fullgjort enstaka obligatoriska uppgifter ges möjlighet att senast vid terminens slut komplettera dessa. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 06, 2018