Kursplan för Kördirigering - avancerad

Choir Conducting - Advanced

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5MU143
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Musikvetenskap G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: God kör- och dirigeringsvana, kunskaper i notläsning, pianospel (partiturspel), gehör och allmän musiklära. Ovanstående testas vid ett praktiskt inträdesprov.
 • Ansvarig institution: Institutionen för musikvetenskap

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
- tillämpa färdigheter i kördirigering, instuderingsmetodik och interpretation i repetitions- och uppförandesituationer
- beskriva centrala drag i körmusikens historia och kunna genomföra musikanalyser på elementär nivå samt beskriva principer inom uppförandepraxis
- instudera och interpretera körmusik utifrån en fördjupad kunskap om rösten som instrument
- vägleda korister till ökad röstmedvetenhet utifrån kunskap om röstens anatomi
- ha färdigheter i pianospel och gehör tillräckligt för instudering av enklare körverk.

Innehåll

Kursen riktar sig till studenter som har goda kunskaper i kördirigering och syftar till att studenterna ska förbättra olika egenskaper som är viktiga i rollen som kördirigent, med tyngdpunkt på slagteknik, instuderingsmetodik och interpretation. Detta övas framför allt upp i repetitions- och framförandesituationer (både fingerade och verkliga). Under kursen läggs även vikt vid röstlära och ensemblesång och hur detta kan förmedlas till sångare. Vidare ingår att lära sig färdigheter i pianospel och gehör tillräckligt för instudering av enklare körverk. I samband med detta moment studeras även musikteori. I kursen behandlas även körmusikens historia och uppförandepraxis, och i samband med detta moment övas förmågan att på en elementär nivå analysera musik.

Undervisning

Lektioner i mindre grupper och i helgrupp (i vissa fall med extern ensemble), föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Examination

Praktiska prov, praktiska uppgifter samt skriftliga uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2018

Övriga artiklar, noter och partitur meddelas under kursens gång.