Arkeologi - Masterprogram i humaniora 2019/2020

Bild för Arkeologi - Masterprogram i humaniora 2019/2020
Anmälan

Arkeologi är den enda humanvetenskap som inkluderar människans hela historia. På masterprogrammet i humaniora, inriktning arkeologi lär du dig analysera den djupa historiens processer och fenomen. Genom sin nära anknytning till olika naturvetenskapliga metoder erbjuder programmet en bred utbildning inom kulturvård, historia, landskapsstudier och miljö. Du får även specialkunskaper inom ett självvalt område som behandlas i en vetenskaplig uppsats.

Om programmet

Detta är programmet för dig som är intresserad av Medelhavsvärldens arkeologi och antika historia. Mycket av det vi idag tycker är självklart inom politik, ekonomi och kultur har påverkats av antiken. Du lär dig att analysera och förmedla ett kulturarv som är av stor betydelse för den europeiska identiteten.

Master- och magisterutbildning i arkeologi vid Uppsala universitet ingår i historisk-filosofiska fakultetens Masterprogram i humaniora. Programmet sträcker sig över två år och leder till en masterexamen med arkeologi som huvudområde, men du kan även välja att läsa ett ettårigt program för en magisterexamen.

Inom programmet läser du både obligatoriska och valbara kurser. Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet erbjuder normalt fyra eller fem kurser inom arkeologi, antikens kultur och samhällsliv och egyptologi. Du kan dessutom välja kurser inom andra ämnen om du önskar en bredare humanistisk utbildning.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med arkeologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet inleds med en obligatorisk gemensam kurs Cosmopolitan Pasts (Det mångfaldiga förflutna) om 7,5 högskolepoäng (hp). Den ges på halvtid och samläses med studenter som läser Masterprogram i humaniora, inriktning antikens kultur och samhällsliv, både i Uppsala och i Visby.
 
Ytterligare en obligatorisk kurs är den Uppsatsstödjande kursen, 7,5 hp. Den går på kvartsfart över hela första terminen.
 
I övrigt finns en stor frihet att bygga din utbildning utifrån ditt eget intresse. I början av höstterminen kommer du att upprätta en individuell studieplanering (ISP) tillsammans med programkoordinator eller studierektor i Uppsala. Då går vi igenom hur du vill lägga upp dina studier, vilka kurser du vill läsa, när du ska skriva på din uppsats osv. Denna ISP revideras varje termin eller oftare vid behov.

Institutionen ger ett antal kurser, som i normalfallet löper på halvfart. Tanken bakom detta är att du ska läsa två kurser parallellt, alternativt läsa en kurs samtidigt som du skriver på ditt examensarbete.

Förutom institutionens vanliga kursutbud, vilket varierar från termin till termin över en tvåårscykel, kan du göra praktik (7,5 och/eller 15 hp), eller läsa individuellt utformade fördjupnings- eller metodkurser om 7,5 hp. Du kan även läsa kurser vid andra institutioner vid Uppsala universitet.

De flesta av institutionens kurser ges i både Uppsala och i Visby; några endast på ett av campusen.

Examensarbetet om 45 hp delas upp och skrivs över flera terminer. Du kan antingen skriva på halvtid eller på heltid. De flesta kurser ges på engelska, men du kan välja om du vill skriva ditt examensarbete på svenska eller engelska.

Kurser inom programmet

Du har möjlighet att själv lägga upp din studiegång i samråd med studierektor. Här nedan följer ett exempel på hur en sådan studiegång kan se ut för det fulla, tvååriga programmet.
 
Termin 1
Cosmopolitan Pasts, 7,5 hp (obligatorisk)
Uppsatsstödjande kurs, 7,5 hp (obligatorisk)
Valbara kurser om 15 hp
 
Termin 2
Advanced Field course in Archaeology, 15 hp
Valbara kurser om 15 hp
 
Termin 3
Praktik, 15 hp
Examensarbete, 15 hp
 
Termin 4
Examensarbete, 30 hp

Om undervisningen

Programmet innehåller två obligatoriska kurser. Övriga kurser kan väljas från det utbud av kurser som erbjuds av institutionen och historisk-filosofiska fakulteten.
 
Kurserna är i normalfallet på 7,5 hp och löper vanligtvis på halvfart. Den vanligaste undervisningsformen är seminarier, även om föreläsningar kan förekomma.
 
Examinationsformen kan variera mellan kurserna, men de vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamen.
 
På de kurser som ges av Institutionen för arkeologi och antik historia är kurslitteraturen vanligtvis på engelska. Du kan däremot välja om du vill skriva ditt examensarbete på engelska eller svenska.

Studera utomlands

Som student på avancerad nivå har du även möjlighet att studera utomlands under en termin. Institutionen för arkeologi och antik historia har Erasmusavtal med ett antal institutioner vid utländska universitet, men det är också möjligt för studenter att söka sig en plats på egen hand, vilket många gör. Utlandsvistelsen sker vanligtvis under andra studieåret.

Karriär

En examen från den avancerade nivån gör dig behörig att bli antagen till forskarutbildningen i arkeologi. Våra tidigare studenter arbetar som arkeologer, arkivarier, museiintendenter, museipedagoger, utredare hos kommun och stat, biståndsarbetare, reseledare, guider, kulturskribenter, och som forskare och lärare på universitet.

Behörighet och anmälan

Arkeologi

120 högskolepoäng

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5003 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp arkeologi eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet. Särskild tonvikt läggs på examensarbete i arkeologi eller motsvarande.

Fullständigt examensarbete och personligt brev (1-2 sidor) skickas till institutionen och ska vara programsamordnaren tillhanda senast 20 juni 2019:

Uppsala universitet
Institutionen för arkeologi och antik historia
Box 626
751 26 Uppsala

Märk kuvertet med "Dokumentation till ansökan till Masterprogram i humaniora: Arkeologi".

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Arkeologi

120 högskolepoäng

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5024 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp arkeologi eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet. Särskild tonvikt läggs på examensarbete i arkeologi eller motsvarande.

Fullständigt examensarbete och personligt brev (1-2 sidor) skickas till institutionen och ska vara programsamordnaren tillhanda senast 20 juni 2019:

Uppsala universitet
Institutionen för arkeologi och antik historia
Box 626
751 26 Uppsala

Märk kuvertet med "Dokumentation till ansökan till Masterprogram i humaniora: Arkeologi".

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakta institutionen för respektive huvudområde:

Kulturantropologi: Annika Teppo studierektorAN@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 87

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi info@arkeologi.uu.se

Telefon: 018-471 20 93

Genusvetenskap: Jacob Bull jacob.bull@gender.uu.se

Telefon: 018-471 5798

Estetik, praktisk filosofi, teoretisk filosofi

Telefon: 018-471 73 50, 018-471 73 51

Historiska institutionen studierektor-ma@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Thomas Karlsohn thomas.karlsohn@idehist.uu.se

Telefon: 018-471 72 87

Konstvetenskap, kulturarv och hållbarhet info@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 28 87

Litteratur, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen ola.nordenfors@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 59

Musikvetenskap: Mattias Lundberg mattias.lundberg@musik.uu.se

Telefon: 018-471 15 84

Filosofi: Andrew Reisner andrew.reisner@filosofi.uu.se

Estetik: Elisabeth schellekens Dammann elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se