Institutionen för musikvetenskap

Etnologi - Masterprogram i humaniora 2018/2019

Bild för Etnologi - Masterprogram i humaniora 2018/2019
Anmälan

Etnologi är en vetenskap som är ”nyfiken på sin vardag” och sätter människan som kulturvarelse i fokus. Etnologer söker svar på frågor som: Hur skapas känslor av tillhörighet eller exkludering i det mångkulturella Sverige? Finns det något som kan kallas ett svenskt kulturarv och vad är det i så fall? Masterprogrammet i humaniora, inriktning etnologi ger en ämnesmässig fördjupning i ett antal kulturteoretiska frågor och perspektiv.

Om programmet

Masterprogrammet i humaniora, inriktning Etnologi löper över två år, men du kan även välja att läsa ett ettårigt program för en magisterexamen. Programmet är utformat för att ge dig utrymme att specialisera dig och skapa en egen profil som passar ditt intresseområde.
 
Den ettåriga utbildningen ger fördjupad kunskap inom etnologisk metod och teori samt möjligheten att utföra ett fältarbete. Möjlighet att göra kortare praktik finns också.
 
Den tvååriga utbildningen breddar och fördjupar studentens kompetens genom att erbjuda möjligheter att läsa ytterligare kurser i etnologi eller andra relevanta ämnen samt genom att göra en kortare praktik.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med etnologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits) med etnologi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet består av en masteruppsats om 45 högskolepoäng (hp). För magisterexamen är uppsatsen på 30 hp. Därtill består programmet av obligatoriska eller valbara kurser inom ditt huvudområde, samt ett antal valbara kurser på avancerad nivå. De valbara kurserna väljs inför varje termin och ur ett brett urval kurser från historisk-filosofiska fakultetens ämnen. En lista med valbara kurser publiceras på historisk-filosofiska fakultetens hemsida inför varje termin.

Kurser inom programmet

Kurserna Etnologisk vetenskapssyn och Etnologisk datainsamling (år 1) är obligatoriska. För dig som läser mot en masterexamen är även kurserna Metod och text samt Etnologisk databearbetning (år 2) obligatoriska. Övriga kurser är valbara.   

Om undervisningen

Samtliga av institutionens kurser på avancerad nivå ges på halvfart. Kurserna i etnologi ges på svenska/skandinaviska. Den vanligaste undervisningsformen är seminarier, även om föreläsningar kan förekomma.
 
Examinationsformen kan variera mellan kurserna men de vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamen.
 
För masterexamen läser du tio kurser om 7,5 hp, samt skriver ett examensarbete om 45 hp. Fyra av kurserna är obligatoriska, medan resten kan väljas fritt från fakultetens utbud av kurser på avancerad nivå.
 
För magisterexamen läser du fyra kurser om 7,5 hp, samt skriver ett examensarbete om 30 hp. Två av kurserna är obligatoriska, medan resten kan väljas fritt från fakultetens utbud av kurser på avancerad nivå.

Karriär

En examen i etnologi på avancerad nivå är meriterande för arbete inom kultursektorn, musei- och arkivvärlden, journalistik samt inom myndigheter och organisationer inom offentlig och privat sektor. Den ger även behörighet till forskarutbildningen inom etnologi.

Behörighet och anmälan

Etnologi

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P5052 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i etnologi eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakta institutionen för respektive huvudområde:

Institutionen för kulturantropologi och etnologi studierektorAN@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 87

Institutionen för arkeologi och antik historia (antikens kultur och samhällsliv, arkeologi) info@arkeologi.uu.se

Telefon: 018-471 20 93

Centrum for genusvetenskap helena.henriksson@gender.uu.se

Telefon: 018-471 72 98

Filosofiska institutionen (estetik, praktisk filosofi, teoretisk filosofi)

Telefon: 018-471 73 50, 471 73 51

Historiska institutionen studierektor-ma@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 23

Institutionen för idé- och lärdomshistoria thomas.karlsohn@idehist.uu.se

Telefon: 018-471 72 87

Konstvetenskapliga institutionen (konstvetenskap, kulturarv, kulturvård) info@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 28 87

Litteraturvetenskapliga institutionen (litteraturvetenskap, retorik) ola.nordenfors@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 59

Institutionen för musikvetenskap mattias.lundberg@musik.uu.se

Telefon: 018-471 15 84