Institutionen för musikvetenskap

Kulturantropologi - Masterprogram i humaniora 2018/2019

Bild för Kulturantropologi - Masterprogram i humaniora 2018/2019
Anmälan

Kulturantropologi är en vetenskap som studerar och vill förstå människor som sociala och kulturella varelser. Antropologi syftar till att förklara varför människor är som de är och gör som de gör, hur de tänker, hur de talar, äter, krigar, älskar samt hur de organiserar sig socialt, politiskt och i förhållande till fenomen som kön, religion, sexualitet, etnicitet och olikhet.

Programmet ger dig yrkesmässiga analytiska kunskaper grundade i etnografisk metod för en framtida karriär inom områden som internationell utveckling och humanitärt arbete, migration, journalism och media, turism, samt museiverksamhet. Det ger dig även en god grund för en framtida forskningskarriär inom kulturantropologi.

Om programmet

Masterprogrammet i humaniora, inriktning kulturantropologi löper över två år men man kan även välja att läsa ett ettårigt magisterprogram. De allra flesta studenterna väljer den tvååriga varianten. Programmet är utformat för att ge maximal flexibilitet åt våra studenter att inrikta sig och skapa en egen expertis.
 
Det ettåriga magisterprogrammet ger fördjupad kunskap inom antropologisk metod och teori samt möjligheten att utföra ett kortare fältarbete.
 
Det tvååriga masterprogrammet breddar och ger ett ytterligare djup i studentens kompetens genom att erbjuda möjligheter att ta ytterligare kurser i antropologi eller andra relevanta ämnen och utföra praktik. Det medför också möjligheter att studera utomlands en termin. 

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med kulturantropologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits) med kulturantropologi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Masterprogrammet i humaniora, inriktning kulturantropologi löper över två år, men du har även möjlighet att läsa för en ettårig magisterexamen.

För att få ut en masterexamen i kulturantropologi läser du 8-9 kurser om 7,5 hp, gör en praktik om 5-10 veckor (7,5-15), samt skriver ett examensarbete om 45 hp.

För att få ut en magisterexamen i kulturantropologi läser du fyra kurser om 7,5 hp, samt skriver ett examensarbete om 30 hp.

Kurserna Fördjupning i antropologisk teori och Antropologisk undersökningsmetodik är obligatoriska och ges första terminen. Övriga kurser är valbara. Normalt ges utöver teori och metodkurserna ytterligare en kurs i kulturantropologi under hösten och två kurser under våren. Du kan även välja bland de ca. 40 kurser som årligen ges av historisk-filosofiska fakultetens institutioner inom Masterprogram i humaniora.
 
Det finns även möjlighet att göra praktik eller läsa utomlands under din studietid.

Kurser inom programmet

Som student har du möjlighet att påverka dina studier genom att välja bland de valbara kurser som erbjuds inom historisk-filosofiska fakulteten. Följande kurser erbjuds inom ämnet kulturantropologi:
 
Hösttermin:
 
Antropologisk undersökningsmetodik, 7,5 hp (5KA400) – obligatorisk
 
Fördjupning i antropologisk teori, 7,5 hp (5KA401) – obligatorisk
 
Political Ecology, 7,5 hp (5KA404)
 
Vårtermin:
 
Anthropology in Practice, 7,5 hp (5KA407)
 
Ethnography and Multiculturalism, 7,5 hp (5KA406)
 
Aktuella debatter och trender inom kulturantropologin, 7,5 hp (5KA417)
 
(Dessa kurser ges växelvis)
 

Om undervisningen

Programmets fokus är kultur- och socialantropologi. Under den första terminen ges de obligatoriska kurserna Fördjupning i antropologisk teori och Antropologisk undersökningsmetodik.
 
Utöver dessa ges valbara kurser i kulturantropologi – under hösttermin minimum en kurs och under vårtermin två kurser. Vanligt är också att lärare och forskare ger kurser för studenter på avancerad nivå utanför ordinarie undervisning. Kurserna är normalt på 7,5 hp och kan också räknas in i examen. Du kan även välja bland de ca. 40 kurser som årligen ges av historisk-filosofiska fakultetens institutioner inom Masterprogram i humaniora.

Institutionens kurser på avancerad nivå omfattar 7,5 hp vardera och ges på halvfart. Kurserna omfattar både föreläsningar och seminarier. Kurserna examineras genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter samt genom hemtentamen och kortare uppsatser.
 
Kurserna i kulturantropologi ges på engelska, men många studenter tar också kurser i etnologi vid institutionen. Dessa ges på svenska.
 
Studenter på programmet har möjlighet att göra poänggivande praktik under fem eller tio veckor (motsvarande 7,5 eller 15 hp). Denna praktik utförs i Sverige eller utomlands. Studenter på programmet har praktiserat, utöver i vårt närområde,  i exempelvis Sydafrika, Luxemburg och på Filippinerna. 

Studera utomlands

Studenter på programmet uppmuntras att läsa utomlands, genom exempelvis ERASMUS eller genom att själva ordna med en termins utlandsstudier utanför Europa. Studenter på programmet har tidigare förlagt sina studier under en termin i exempelvis Korea och Ryssland (Sibirien). 

Karriär

Programmet ger dig analytiska kunskaper för en framtida karriär inom områden som internationell utveckling och humanitärt arbete, migration, journalism och media, turism samt museiverksamhet. Det ger dig även en god grund för en framtida forskningskarriär inom kulturantropologi.

Behörighet och anmälan

Kulturantropologi

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P5051 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp kulturantropologi eller socialantropologi eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakta institutionen för respektive huvudområde:

Institutionen för kulturantropologi och etnologi studierektorAN@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 87

Institutionen för arkeologi och antik historia (antikens kultur och samhällsliv, arkeologi) info@arkeologi.uu.se

Telefon: 018-471 20 93

Centrum for genusvetenskap helena.henriksson@gender.uu.se

Telefon: 018-471 72 98

Filosofiska institutionen (estetik, praktisk filosofi, teoretisk filosofi)

Telefon: 018-471 73 50, 471 73 51

Historiska institutionen studierektor-ma@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 23

Institutionen för idé- och lärdomshistoria thomas.karlsohn@idehist.uu.se

Telefon: 018-471 72 87

Konstvetenskapliga institutionen (konstvetenskap, kulturarv, kulturvård) info@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 28 87

Litteraturvetenskapliga institutionen (litteraturvetenskap, retorik) ola.nordenfors@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 59

Institutionen för musikvetenskap mattias.lundberg@musik.uu.se

Telefon: 018-471 15 84