Institutionen för musikvetenskap

Retorik - Masterprogram i humaniora 2018/2019

Bild för Retorik - Masterprogram i humaniora 2018/2019
Anmälan

Retoriken är i dag en central disciplin i vårt samhälle. Att kunna granska och förstå kommunikation i olika medier och själv kunna förmedla vad man vet efterfrågas alltmer. Masterutbildningen i retorik utvecklar din färdighet att analysera och tolka kommunikation av olika slag genom en teoretisk fördjupning i mänsklig kommunikation. Programmet öppnar för arbete inom media och kommunikation, till exempel som informatör eller som retorikkonsult. 

Om programmet

Masterprogrammet i humaniora, inriktning retorik är programmet för dig som läst motsvarande en kandidatexamen inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området med inriktning mot retorik.
 
Studierna sker på heltid och är förlagda till Uppsala.

Examen

Programmet har två möjliga examina: filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 cr) eller filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 cr), båda med retorik (Rhetoric) som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

För en masterexamen läser du kurser motsvarande 75 hp, samt skriver ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du kurser motsvarande 30 hp och skriver ett examensarbete om 30 hp.

Utbildningen inleds med en obligatorisk kurs i retorikvetenskaplig teori och metod. Här belyses olika retoriska företeelser i den samtida offentligheten, såväl nationellt som internationellt. Särskilt betonas retorikens metodiska och teoretiska utveckling under 1900-talet, liksom retorikvetenskapens förhållande till angränsande discipliner.

Inom programmet erbjuds även ett antal kurser som speglar den aktuella forskningen på området. Du kan till exempel läsa kursen Den klassiska retorikens begrepp och idévärld, där klassiska texter om retorik studeras från både begreppshistoriska och språkhistoriska perspektiv. Under kursen tränas förmågan att analysera och värdera historiska begrepp och relatera dem till deras historiska, kulturella och språkliga kontext.

Samtliga kurser är seminariebaserade och erbjuder träning i muntlig presentationsteknik. Det akademiska skrivandet tränas kontinuerligt i varierade skrivuppgifter.

Kurser inom programmet

För magisterexamen gäller att:
Under den första terminen läser du en teori och metod-kurs (7,5 hp) som är obligatorisk.
 
Under termin 1–2 läser du en valfri kurs (7,5 hp) inom retorik och två valfria kurser (7,5 hp) inom fakultetens utbud av kurser på den avancerade nivån.
 
Författande av ett examensarbete (30 hp) är en central del av utbildningen. Examensarbetet består av en uppsats som fördjupar sig inom ett ämne valt i samråd med lärare/handledare. Hur du förlägger arbetet med uppsatsen avgör du själv, men vanligast är att merparten av arbetet görs under den andra terminen.
 
För masterexamen gäller att:
Under den första terminen läser du en teori- och metodkurs (7,5 hp) som är obligatorisk.
 
Under termin 1–4 läser du tre valfria kurser (7,5 hp) inom retorik varav en ska vara historiskt inriktad och en kan utgöras av praktik. Du väljer själv när du vill läsa kurserna under utbildningsgången, men du måste läsa minst tre kurser inom ämnet retorik.
 
Under termin 1–4 ingår också sex valfria kurser (7,5 hp) inom fakultetens utbud av kurser på den avancerade nivån.
Dessutom är examensarbetet (45 hp) obligatoriskt.
 
Examensarbetet består av en uppsats som innebär ett fördjupningsarbete inom ett ämne valt i samråd med lärare/handledare. Hur du förlägger arbetet med uppsatsen avgör du själv. Vi brukar rekommendera att man försöker komma igång med uppsatsarbetet så tidigt som möjligt, men vanligast är att merparten av arbetet görs under andra året av utbildningsgången.

Om undervisningen

Kurserna är i normalfallet på 7,5 hp och löper vanligtvis på halvfart. Undantaget är examensarbetet och, i förekommande fall, praktikperioder.
 
Examinationsformen kan variera mellan kurserna, men de vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamen.

Studera utomlands

Programmet ger dig goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Institutionen har nära kontakter med ett flertal universitet i utlandet – dels genom separata avtal, dels genom nätverk inom Erasmus- och Nordplus-organisationerna. Du kan också förlägga praktik utomlands.

Karriär

Masterprogrammet i humaniora, inriktning retorik ger dig fördjupade färdigheter att arbeta inom yrken där granskning, analys och behandling av texter och andra medier står i centrum. Du kan arbeta inom kommunikationssektorn, inom statlig förvaltning eller inom kulturförmedling i olika former, t.ex. förlag. Programmet öppnar även för karriärvägar inom skolan samt för fortsatt ­akademisk karriär.

Behörighet och anmälan

Retorik

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P5062 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i retorik eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakta institutionen för respektive huvudområde:

Institutionen för kulturantropologi och etnologi studierektorAN@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 87

Institutionen för arkeologi och antik historia (antikens kultur och samhällsliv, arkeologi) info@arkeologi.uu.se

Telefon: 018-471 20 93

Centrum for genusvetenskap helena.henriksson@gender.uu.se

Telefon: 018-471 72 98

Filosofiska institutionen (estetik, praktisk filosofi, teoretisk filosofi)

Telefon: 018-471 73 50, 471 73 51

Historiska institutionen studierektor-ma@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 23

Institutionen för idé- och lärdomshistoria thomas.karlsohn@idehist.uu.se

Telefon: 018-471 72 87

Konstvetenskapliga institutionen (konstvetenskap, kulturarv, kulturvård) info@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 28 87

Litteraturvetenskapliga institutionen (litteraturvetenskap, retorik) ola.nordenfors@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 59

Institutionen för musikvetenskap mattias.lundberg@musik.uu.se

Telefon: 018-471 15 84