Institutionen för musikvetenskap

Genusvetenskap - Masterprogram i humaniora 2018/2019

Bild för Genusvetenskap - Masterprogram i humaniora 2018/2019
Anmälan

Hur ser idéer om kön och genus ut inom tongivande genusteoretiska inriktningar sedan 1900-talet? Hur samverkar kön/genus med andra maktdimensioner i samtiden? Vad handlar feministisk kulturkritik om? Vad är identitetspolitik – och är genus en fråga om identiteter eller praktiker? Hur lyfter genusforskningen fram vad som utmärker ”maskulinitet” och mäns erfarenheter? Om dessa och många andra frågor handlar studierna i genusvetenskap på masterprogrammet i humaniora.

Om programmet

Att studera genusvetenskap på avancerad nivå innebär en ämnesmässig fördjupning inom ett urval genusteoretiska frågor och genuskritiska forskningsfält. För en masterexamen läser du kurser motsvarande 75 hp, samt skriver ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du kurser motsvarande 30 hp och skriver ett examensarbete om 30 hp.

Inom ramen för kurserna i genusvetenskap ingår även inslag av vetenskaplig metod samt träning i akademiskt skrivande och muntlig presentation. Kurserna har sin huvudsakliga bas i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning men eftersom genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne förekommer även forskningsperspektiv från andra områden. Ämnet samlar också studenter med olika disciplinära bakgrunder.
 
Kursutbudet är starkt kopplat till de forskargrupper som är verksamma vid Centrum för genusvetenskap. Som masterstudent i genusvetenskap har du goda möjligheter till samarbete med dessa grupper samt till de forskningsnätverk där Centrum för genusvetenskap ingår.
 
Programmet har också ett skrivarseminarium i form av kursen Tvärvetenskaplig metod och skrivprocess (7,5 hp), som löper under hela utbildningen och där programstudenter från år ett och två medverkar. Här presenterar studenter examensarbetet i dess olika skeden, läser varandras och andras texter med fokus på tvärvetenskap och metod och möter forskare som berättar om sina metodiska och metodologiska överväganden. Kursen fungerar alltså både som metodkurs och som grupphandledning. 

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med genusvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits) med genusvetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet omfattar två år.
 
För en masterexamen läser du i två år, och studierna omfattar kurser motsvarande 75 hp, samt ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du i ett år, och studierna omfattar kurser motsvarande 30 hp och ett examensarbete om 30 hp.

Kurserna är i regel på 7,5 högskolepoäng och ges på halvfart inom någon av fyra perioder som läsåret indelas i. Förutom de obligatoriska kurserna som ingår i programmet finns möjlighet att skräddarsy utbildningen efter intresse  genom sammanlagt fyra valfria kurser om 7,5 hp.

Kurser inom programmet

För masterexamen, två år, ser upplägget ut så här:

Termin 1
Genusteori 7,5 hp
Gendered Bodies 7,5 hp
Masculinities 7,5 hp
Tvärvetenskaplig metod och skrivprocess 7,5 hp
 
Termin 2
Feminist Cultural Studies 7,5 hp
Identitet, praktik, politik 7,5 hp
Valfri kurs 7,5 hp
Examensarbete 7,5 hp
 
Termin 3
Valfri kurs 7,5 hp/VFU 7,5 hp
Valfri kurs 7,5 hp/VFU 7,5 hp
Valfri kurs 7,5 hp
Examensarbete 7,5 hp
 
Termin 4
Examensarbete 30 hp
 
För magisterexamen, ett år, ser upplägget ut så här:

Termin 1
Genusteori 7,5 hp
Gendered Bodies 7,5 hp
Masculinities 7,5 hp
Valfri kurs 7,5 hp
 
Termin 2
Examensarbete 30 hp

Om undervisningen

Undervisning sker vanligtvis i seminarieform samt genom handledning individuellt och i grupp. Seminarierna är alltid obligatoriska. En kurs har som regel ett seminarietillfälle i veckan.
 
De obligatoriska kurserna ges på engelska eller svenska; examensarbetet kan också skrivas på svenska/skandinaviska språk eller engelska (språk beslutas i samråd med din handledare).
 
Under programmets andra år finns även möjlighet att göra praktik (verksamhetsförlagd utbildning, VFU) motsvarande maximalt 15 hp. Du ansvarar själv för att ordna praktikplats. Tidigare studenter har även gjort MFS (Minor Field Studies) utomlands, och under den perioden insamlat det empiriska materialet till sitt examensarbete.
 
Utöver kursstudier och VFU vid Uppsala universitet, finns möjlighet till kursstudier vid andra lärosäten inom landet och utomlands under de valfria kurserna.

Studera utomlands

Inom ramen för de valfria kurserna finns även möjlighet att söka sig utomlands. Tidigare programstudenter har tillbringat terminer i till exempel Kanada, England och Spanien, via ERASMUS-utbyten.

Karriär

En examen i genusvetenskap på avancerad nivå är meriterande för arbete inom många myndigheter och organisationer inom offentlig och privat sektor samt inom till exempel journalistik och kulturarbete.

Behörighet och anmälan

Genusvetenskap

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P5111 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i genusvetenskap eller feministiska studier eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakta institutionen för respektive huvudområde:

Institutionen för kulturantropologi och etnologi studierektorAN@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 87

Institutionen för arkeologi och antik historia (antikens kultur och samhällsliv, arkeologi) info@arkeologi.uu.se

Telefon: 018-471 20 93

Centrum for genusvetenskap helena.henriksson@gender.uu.se

Telefon: 018-471 72 98

Filosofiska institutionen (estetik, praktisk filosofi, teoretisk filosofi)

Telefon: 018-471 73 50, 471 73 51

Historiska institutionen studierektor-ma@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 23

Institutionen för idé- och lärdomshistoria thomas.karlsohn@idehist.uu.se

Telefon: 018-471 72 87

Konstvetenskapliga institutionen (konstvetenskap, kulturarv, kulturvård) info@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 28 87

Litteraturvetenskapliga institutionen (litteraturvetenskap, retorik) ola.nordenfors@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 59

Institutionen för musikvetenskap mattias.lundberg@musik.uu.se

Telefon: 018-471 15 84