Institutionen för musikvetenskap

Historia - Masterprogram i humaniora 2018/2019

Bild för Historia - Masterprogram i humaniora 2018/2019
Anmälan

Mycket av det vi idag tar för givet har långa historiska rötter. Genom masterprogrammet i humaniora, inriktning historia, får du kunskap om historiska metoder och teorier, som inte bara låter dig analysera historiska processer och fenomen, utan även låter dig förstå vår samtid. Programmet ger dig en bred utbildning inom olika historiska fält. Du får även fördjupade specialkunskaper inom ett område som du behandlar i en omfattande uppsats.

Om programmet

Vid historiska institutionen erbjuds du ett stort utbud av kurser inom skilda områden. Du får dessutom välja kurser vid andra institutioner och i andra ämnen om du önskar en bredare humanistisk utbildning. Programmet ger dig färdigheter i att göra avancerade analyser, planera stora projekt och utveckla förmågor att granska och utvärdera olika typer av källmaterial samt förmågor att granska andras vetenskapliga arbeten. 

Inom ramen för programmet har du även möjlighet att göra praktik inom en relevant yrkesmiljö, såsom exempelvis arkiv, museer, ideella organisationer, redaktioner, bokförlag, tv och radio.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med historia som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits) med historia som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet löper över två år, med möjlighet till att ta ut en magisterexamen efter ett år.
 
Under den första terminen läser du två tematiska kurser samt en kurs i historievetenskaplig teori och en kurs i historievetenskaplig metod.
 
Under den andra terminen läser du tre tematiska kurser samt börjar arbeta på ditt examensarbete. Vill du avsluta med en magisterexamen efter två terminer ägnar du hela andra terminen åt examensarbetet.
 
Under termin tre läser du tre valfria kurser samt fortsätter att arbeta med examensarbetet.
 
Termin fyra ägnas helt åt examensarbetet. Uppsatsen kan skrivas på antingen svenska eller engelska.

Kurser inom programmet

Inom programmet finns obligatoriska och valbara kurser. De obligatoriska kurserna är historievetenskaplig teori (7,5 hp) och historievetenskaplig metod (7,5 hp), som båda läses under första terminen.
 
Historiska institutionen erbjuder flera tematiska fördjupningskurser på avancerad nivå inom både modern och tidigmodern historia. Inom det modernhistoriska fältet finns kurser med teman som populärkultur, den svenska välfärdsstatens framväxt och politisk extremism. Du som istället vill ha en äldrehistorisk inriktning kan välja kurser med teman som sociala strategier för överlevnad, konsumtion och materiell kultur eller den starka statsmaktens formering i norra Europa.
 
Därutöver kan du välja bland cirka 40 kurser som ges av andra institutioner inom historisk-filosofiska fakulteten. 

Om undervisningen

Programmet innehåller två obligatoriska kurser. Övriga kurser kan väljas från det utbud av kurser som erbjuds av institutionen och historisk-filosofiska fakulteten.
 
Kurserna är i normalfallet på 7,5 hp och löper vanligtvis på halvfart. Den vanligaste undervisningsformen är seminarier, även om föreläsningar kan förekomma.
 
Examinationsformen kan variera mellan kurserna, men de vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamen.
 
Historiska institutionens egna kurser samläses med studenter från institutionens båda internationella masterprogram i modern respektive tidigmodern historia. Kurserna ges därför på engelska.

Studera utomlands

Det är möjligt att åka på utbytesstudier inom ramen för programmet. Historiska institutionen har ett väl utvecklat ERASMUS-utbyte med ledande universitet i Europa för kursutbyte och praktik. 

Karriär

En examen i historia på avancerad nivå är meriterande för arbete inom myndigheter och organisationer – offentlig likväl som privat sektor – samt inom till exempel journalistik och kultursektorn.
 
En examen på avancerad nivå ger dig dessutom behörighet till forskarutbildning i historia. Ungefär en tredjedel av alla studenter med en magister- eller masterexamen i historia från Uppsala universitet har antagits till en forskarutbildning i Sverige eller utomlands.

Behörighet och anmälan

Historia

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P5021 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i historia eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakta institutionen för respektive huvudområde:

Institutionen för kulturantropologi och etnologi studierektorAN@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 87

Institutionen för arkeologi och antik historia (antikens kultur och samhällsliv, arkeologi) info@arkeologi.uu.se

Telefon: 018-471 20 93

Centrum for genusvetenskap helena.henriksson@gender.uu.se

Telefon: 018-471 72 98

Filosofiska institutionen (estetik, praktisk filosofi, teoretisk filosofi)

Telefon: 018-471 73 50, 471 73 51

Historiska institutionen studierektor-ma@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 23

Institutionen för idé- och lärdomshistoria thomas.karlsohn@idehist.uu.se

Telefon: 018-471 72 87

Konstvetenskapliga institutionen (konstvetenskap, kulturarv, kulturvård) info@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 28 87

Litteraturvetenskapliga institutionen (litteraturvetenskap, retorik) ola.nordenfors@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 59

Institutionen för musikvetenskap mattias.lundberg@musik.uu.se

Telefon: 018-471 15 84