Institutionen för musikvetenskap

Idé- och lärdomshistoria - Masterprogram i humaniora 2018/2019

Bild för Idé- och lärdomshistoria - Masterprogram i humaniora 2018/2019
Anmälan

På masternivå fördjupas utbildningen i idé- och lärdomshistoria. Som student handleds du av kvalificerade lärare och får möjlighet att ta del av en livaktig vetenskaplig miljö. Inom inriktningen idé- och lärdomshistoria på masterprogrammet i humaniora, fördjupar dina ämneskunskaper och hjälper dig utveckla flera avancerade färdigheter, som analytisk förmåga, kritisk reflektion samt att kunna presentera forskningsresultat skriftligt och muntligt.

Vem läser programmet?
Till detta program söker sig studenter från hela landet som har en kandidatexamen med minst 60 hp i ämnet idé- och lärdomshistoria. Varje hösttermin antas mellan 10 och 20 studenter och de bildar i allmänhet en till två seminariegrupper. Några har gått Historikerprogrammet vid Uppsala universitet medan andra har läst sin grundutbildning på helt andra håll och med varierande inriktning utöver de 60 poängen inom idéhistoria. Könsfördelningen är jämn.

Om programmet

Master- och magisterutbildning i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet ingår i historisk-filosofiska fakultetens Masterprogram i humaniora.

Syftet med programmet är att förbereda dig för kvalificerade arbetsuppgifter inom myndigheter och organisationer, offentlig och privat sektor, arkiv, bibliotek, förlag, journalistik och kulturarbete av olika slag, men också för forskning och forskarutbildningar inom idéhistoria och andra angränsande ämnen. Det erbjuder ämnesfördjupning inom en rad kulturvetenskapliga fält och specifikt inom idéhistoria. Inom ramen för programmet tränar du kontinuerligt upp konkreta färdigheter och kompetenser såsom analytisk förmåga och kritisk reflektion. Du övas i synnerhet i att skriftligt och muntligt presentera, granska och utvärdera egna och andras vetenskapliga undersökningar, texter och resultat. Masterutbildningen i idé- och lärdomshistoria gör dig till en kvalificerad läsare av vetenskaplig text på engelska och svenska och lär dig att skriva analytiskt, begripligt, och med humanistens särskilda känsla för ord.

I examensarbetet, som går ut på att genomföra en historisk undersökning och författa en vetenskaplig uppsats, ställs höga krav på din förmåga att självständigt formulera, avgränsa och utföra en avancerad forskningsuppgift med utgångspunkt i ett omfattande material. Uppsatsskrivandet utgör en viktig del av utbildningen och tillsammans med dina kurskamrater, lärare och handledare får du möjlighet att arbeta dig framåt mot ett alltmer kvalificerat slutresultat.

Ett centralt inslag i masterutbildningen är utvecklandet av forskningsfärdigheter och av detta skäl har vi integrerat masterstudierna i institutionens vetenskapliga miljö. Inom institutionen finns fyra övergripande forskningsprofiler: vetenskapshistoria, medicinhistoria, historiefilosofi och historiografi samt kultur- och mediehistoria.

Forskningsanknytningen av masterutbildningen sker på flera sätt. Dels läser du forskningsorienterande temakurser inom ramen för programmet. Dessutom deltar alla masterstudenter i institutionens forskningsseminarier, där lärare, forskare och doktorander presenterar och diskuterar pågående undersökningar och texter och dit också forskande gäster bjuds in. På så vis blir du som student del av en vidare miljö av verksamma yrkeshistoriker. Master- och magisterstudenter har också möjlighet att delta i fakultetens nätverk, där också flera idéhistoriska forskare och doktorander ingår.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med idé- och lärdomshistoria som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits) med idé- och lärdomshistoria som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Du väljer själv om du vill läsa för en tvåårig masterexamen eller en ettårig magisterexamen. Båda möjligheterna ryms inom samma program och du behöver inte välja inriktning förrän under första terminen. Skillnaden är att en masterexamen innebär större bredd och mer fördjupning samt möjlighet till praktik (båda ger dock behörighet att söka forskarutbildningen).

För att få ut en masterexamen i idé- och lärdomshistoria läser du tio kurser om 7,5 hp, samt skriver ett examensarbete om 45 hp. Fyra av kurserna (introduktionskursen samt de idéhistoriska temakurserna) är obligatoriska och leds av institutionens lärare.

Resterande kurser är valbara och kan väljas fritt bland de cirka 40 kurser som årligen ges av historisk-filosofiska fakultetens institutioner inom Masterprogram i humaniora. Du kan också välja kurser som ges vid andra fakulteter i Uppsala eller andra universitet; för detta krävs dock samråd med kursansvarig. Du har också möjlighet att ta en eller två kurser som praktik.

För att få ut en magisterexamen i idé- och lärdomshistoria läser du fyra kurser om 7,5 hp, samt skriver ett examensarbete om 30 hp. Två kurser är obligatoriska och leds av institutionens lärare. De övriga kurserna kan väljas bland de ca. 40 kurser som årligen ges av historisk-filosofiska fakultetens institutioner inom Masterprogram i humaniora. Du kan även välja att läsa kurser vid andra fakulteter eller universitet efter samråd med kursansvarig lärare.

Kurser inom programmet

Nedan beskrivs utbildningsgången för det fulla, tvååriga programmet.

Termin 1
Introduktion till master i idé- och lärdomshistoria, 7,5 hp (obligatorisk kurs)
Idéhistorisk temakurs, 7,5 hp (obligatorisk kurs)
Två valbara kurser om 7,5 hp

Termin 2
Idéhistorisk temakurs, 7,5 hp (obligatorisk kurs)
Två valbara kurser om 7,5 hp
Examensarbete, 7,5 hp

Termin 3
Idéhistorisk temakurs, 7,5 hp (obligatorisk kurs)
Examensarbete, 15 hp samt valbar kurs, 7,5 hp
eller
Examensarbete 22,5 hp

Termin 4
Eventuellt idéhistorisk temakurs, 7,5 hp
Eventuellt valbar kurs, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp eller 22,5 hp

Om undervisningen

Undervisningen på kurserna består av föreläsningar och seminarier. Undervisningen på examensarbetet består av enskild handledning och gruppträffar med lärare och andra masterstudenter. Kurserna som ges av Institutionen för idé- och lärdomshistoria examineras genom skriftliga uppgifter och aktivt seminariedeltagande. Examensarbetet examineras genom ventilering på ett seminarium, där studenterna även måste agera opponent.

På fakultetens övriga kurser kan undervisnings- och examinationsformerna variera. Kurserna är i normalfallet på 7,5 hp och löper vanligtvis på halvfart. Den vanligaste undervisningsformen är seminarier, även om föreläsningar kan förekomma. De vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamen.

Karriär

En examen på avancerad nivå i idé- och lärdomshistoria är meriterande för arbete inom många myndigheter och organisationer inom offentlig och privat sektor samt till exempel inom arkiv, bibliotek, förlag, journalistik och kulturarbete. Både magister- och masterexamen ger dig också behörighet att söka forskarutbildningen i idé- och lärdomshistoria.

Behörighet och anmälan

Idé- och lärdomshistoria

120 högskolepoäng

HT18 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2018-04-16

Anmälningskod: UU-P5031 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i idé- och lärdomshistoria eller 90 hp historia/ekonomisk historia, eller motsvarande. Behörig är också student med examen från Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle med Uppsats STS – idé- och lärdomshistoria.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakta institutionen för respektive huvudområde:

Institutionen för kulturantropologi och etnologi studierektorAN@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 87

Institutionen för arkeologi och antik historia (antikens kultur och samhällsliv, arkeologi) info@arkeologi.uu.se

Telefon: 018-471 20 93

Centrum for genusvetenskap helena.henriksson@gender.uu.se

Telefon: 018-471 72 98

Filosofiska institutionen (estetik, praktisk filosofi, teoretisk filosofi)

Telefon: 018-471 73 50, 471 73 51

Historiska institutionen studierektor-ma@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 23

Institutionen för idé- och lärdomshistoria thomas.karlsohn@idehist.uu.se

Telefon: 018-471 72 87

Konstvetenskapliga institutionen (konstvetenskap, kulturarv, kulturvård) info@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 28 87

Litteraturvetenskapliga institutionen (litteraturvetenskap, retorik) ola.nordenfors@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 59

Institutionen för musikvetenskap mattias.lundberg@musik.uu.se

Telefon: 018-471 15 84