Kingotone og Brorsonsang

Helen Rossil: "Kingotone og Brorsonsang - folkelig salmesang i Danmark

Fra salmebøger og lydindspilninger"

Disputation

Lördag 7 maj 2022 kl. 13.15

Universitetshuset, sal IX

Biskopsgatan 3

Denna avhandling undersöker folksångstraditioner i Danmark under 1800- och början av 1900-talet, vilka är förankrade i församlingssången från reformationstiden. Den melodiska och vokala stilen i dessa traditioner är nära kopplade till psalmböckerna av Thomas Kingo (1634-1703) och Hans Adolph Brorson (1694-1764). Den folkliga psalmsången frodades främst i väckelsemiljöer. Traditionerna förmedlades fram till modern tid, där fem olika musikforskare gjorde ljudinspelningar med de grupper av människor som fortfarande kunde sjunga i gammal stil.

Avhandlingen bygger på teori i skärningspunkten mellan hymnologi - med tonvikt på psalmböckerna och liturgin - och musiketnologi - med tonvikt på musik som praktik, handlingskraft, minne och erfarenhet. Inom detta tvärvetenskapliga område undersöks frågor om psalmbokskultur och ljudinspelning. Avhandlingen utforskar fyra fall av Kingo- och Brorsonsång, utvecklar en metod som kombinerar analysens diakrona axel, som utforskar processer av tradition och minne, med en synkron axel som utforskar den sociala och religiösa interaktionen av deltagande sång i ett givet ögonblick. Studien fokuserar särskilt på det sätt på vilket sångarna vokalt och musikaliskt upplever och förkroppsligar den sociala och konfessionella gemenskapen, först och främst när det gäller sångens textur. Avhandlingen identifierar drag av unisont, av heterofoni och av täta texturer. Studien undersöker också hur den musikaliska upplevelsen kan stimulera inte bara gemenskap, utan även konflikter i relationen till andra. Avhandlingen drar slutsatsen att studiet av klingande musik kan leda till ny syn på historien, och att dansk sångkulturhistoria är mer mångfasetterad än vad som är allmänt känt.

Nedan hittar du en playlist med musikexempel som används i min avhandling.

Senast uppdaterad: 2022-03-30