Musikböcker och deras kulturhistoria i det postreformatoriska Sverige: tillverkning och ägande av böcker för liturgi och andakt

Projektperiod: 2021-2023
Projektledare: Sanna Raninen
Finansiär: Vetenskapsrådet

1500- och 1600-talen var en tid av förändring när det gällde musikböckernas materiella kultur, en förändringsprocess som drevs på både av reformationen och av tryckkonsten. Det handlade inte om någon plötslig omvälvning, utan snarare om en gradvis process med många lokala kulturella variationer. Musikkällor från 1500-talet intygar denna långsamma förändringstakt, så mycket av musik bekant från före reformationen var i bruk långt in på 1600-talet.

Musik var ofta skriven och tryckt för gudstjänster, men också för utbildning och för fest och åminnelse. De kungliga boktryckare i Stockholm och några andra boktryckare i Tyskland skapat nya tryckta böcker både på svenska och finska, fast mycket av musiken fortfarande förvärvas och sprids för de flesta i handskriven format, och de befintliga musikmanuskript före reformationen gradvis avvecklat långsamt under sextonde och sjuttonde århundradena.

Det här projektet är en omfattande studie av musikböckernas materiella kultur över de första tvåhundra åren efter reformationen. Projektet undersöker böcker genom deras fysiska egenskaper, produktionsmetoder och indicier gällande de bevarade musikkällornas användare, allt satt i relation till hela reformationstidens kultur i Sverige och Finland. Vad lokal eller utländskt inflytande guidad val av stil och format av böcker, och hur fick de förändringar i religiösa, teknisk och intellektuell kultur påverka det sätt på vilket musik bevarades i litterära format?

Det har gjorts många aktuella studier kring materiell kultur, men det saknas forskning om de musikböcker som användes i Norden under tidig modern tid. Analyser av de befintliga källornas form och stil kommer att bidra till en bättre förståelse av statusen för noterad musik, inte minst för de aspekter som är speciella för Sverige – en musikkultur som till stor del har förlitat sig på muntlig tradition och minne.

Senast uppdaterad: 2022-10-19