Swedish Liturgical Music Sources: En onlineportal för liturgiska musikhandskrifter i Sverige ca. 1520-ca. 1820

Projektet SweLiMuS (Swedish Liturgical Music Sources) syftar till lokalisering, kartläggning, vetenskaplig katalogisering och beskrivning, digitalisering samt onlinepublicering av liturgiska musikhandskrifter i Sverige från ca. 1520-ca. 1820. Efter senare års inventeringar rör det sig om totalt ungefär 160 kända källor, vilka befinner sig spridda över hela landet, till stora delar ägda och förvarade på församlingsnivå av Svenska kyrkan. Av detta skäl har de aldrig fått någon samlad eller systematisk vetenskaplig behandling. Många av dem har intill nyligen varit helt okända för forskningen, vilket de närmaste åren kommer att få betydande konsekvenser för förståelsen inom musik, liturgik och tidigmodern historia. Det är sannolikt att enstaka idag okända källor kommer att upptäckas i samband med SweLiMuS-projektet. Den svenska reformationen uppvisar i dessa källor en rad egenheter, samt i vissa stycken en anmärkningsvärd syntes av kontinuitet från senmedeltida förhållanden och lokala lösningar i de olika stiften.
Materialtypen är i många fall en hybrid mellan tryck och handskrift då svenska musiktryck länge tryckte enbart texter och linjesystem, medan nothuvuden inskrevs för hand. Detta ger också källorna ett unikt deskriptivt, och inte bara preskriptivt, värde - de vittnar i hög grad om vad som faktiskt på olika ställen sjöngs, inte bara vad som centralt avsågs sjungas. Källornas kulturhistoriska värde är betydande på flera humanistiska forskningsfält, vid sidan av musikvetenskap.
SweLiMuS-projektets hemsida

Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och leds av professor Mattias Lundberg.

Senast uppdaterad: 2021-08-26