Lika villkor

Institutionen för musikvetenskap har en lika villkor-grupp, bestående av ledamöterna i institutionsstyrelsen, som arbetar för att alla personer vid arbetsplatsen (dvs. både studenter, lärare och övrig personal) ska ges samma förutsättningar oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning samt ålder. Ordförande i gruppen är institutionens ombud för lika villkor, Mattias Lundberg. Gruppen har arbetat fram en handlingsplan för lika villkor som antogs i institutionsstyrelsen den 29 november 2016.

Plan för lika villkor vid Institutionen för musikvetenskap