Konferens 25-26 november 2021

Konferens: Musik ute i landet - det regionala musiklivet i fokus
 

25-26 november 2021
Västernorrlands museum, Härnösand
Arrangörer: Uppsala universitet, Västernorrlands museum och Härnösands musiksällskap

Inledning
Det svenska musiklivet är idag decentraliserat med musikcentra väl fördelade över hela landet. Detta skall jämföras med situationen vid början av seklet [1900-talet], då den mer betydande musikaliska aktiviteten ännu var koncentrerad till huvudstaden. De första städer som kunde fungera som musikaliska centralorter utanför Stockholm var Göteborg, Malmö, Helsingborg, Norrköping och Gävle, vilka alla redan i seklets början hade egna symfoniorkestrar. Senare har bl.a. Västerås och Örebro tillkommit.

Så inleds den fjärde volymen av Musiken i Sverige, vilken förmedlar bilden av att 1900-talet var tiden då musiklivet sprids över hela Sverige. Denna tendens att tänka i termer av centrum och periferi har präglat mycket musikhistorisk forskning, men genom att vidga horisonten blir det tydligt att aktivt musikliv kunnat frodas även i det som i backspegeln ofta uppfattats som periferi. Mycket av det offentliga musiklivet i Sverige har historiskt sett varit koncentrerat till huvudstaden, precis som i övriga nordiska länder, men det betyder inte att ett musikliv saknats utanför huvudstäderna även tidigare. I flera regionala städer utvecklades musikliv som innefattade både offentliga och privata uttryck och initiativ om än i mindre omfattning. Med musikliv åsyftas här egentligen en rad olika uttryck beroende på faktorer som konsertliv, repertoar och kanon, offentliga musikinstitutioner, enskilda musiker, privat musicerande mm. Regionerna var även sammankopplade i en större nordisk kontext som formade ett nätverk med ett brett kulturutbyte. Genom att belysa och fokusera på ett regionalt perspektiv vill vi skapa en mer detaljerad bild av hela det sammanhang som utgör musiklivet, och även utmana tankar om centrum och periferi och dess betydelse för synen på musiklivet i stort.

Konferens
Den 25-26 november 2021 i Härnösand arrangeras konferensen ”Musiken ute i landet – det regionala musiklivet i fokus”. Konferensen har sin upprinnelse i forskningsnätverket ”Musikliv i 1800-talets regionala centra” som initierades under hösten 2020. Konferensen genomförs som ett samarbete mellan Uppsala universitet, Västernorrlands museum och Härnösands musiksällskap. Valet av plats för konferensen är direkt kopplat till temat då Härnösand exemplifierar och representerar en plats med ett rikt musikliv. I egenskap av administrativt centrum som residensstad för Västernorrlands län, stiftsstad och plats för det enda gymnasiet i länet under 1800-talet fungerade som ett kulturellt och musikaliskt nav i norra Sverige. Här finns dessutom ett rikt källmaterial som hittills stått i stort sett outforskat. Under konferensen kommer deltagarna att få möjlighet att presentera egen forskning relaterad till temat och byta idéer och kunskap inom området, men även ta del av bevarat musikaliskt kulturarv i Härnösand genom studiebesök och musikframföranden.

Call for papers

Konferensen är öppen för bidrag som belyser olika historiska aspekter av musiklivet i ett regionalt perspektiv inom Norden. Den tidsmässiga avgränsningen tar sin utgångspunkt i ”det långa 1800-talet” i Hobsbawms bemärkelse, men i lite utvidgad form, cirka 1750-1950. Presentationer sker på plats i Härnösand om samhällstillståndet tillåter (om det inte är möjligt att genomföra konferensen på plats planeras för digitalt alternativ). Presentationerna ska vara 20 minuter långa, samt avslutas med 10 minuter för frågor. Vi vänder oss till forskare från Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Abstracts skickas in till regionalt.musikliv-musik@uu.se senast den 1 september 2021. Abstract ska innehålla titel på presentationen, sammanfattning av presentationen (högst 300 ord), namn, institutionstillhörighet och kontaktuppgifter. Urval sker utifrån vetenskaplig kvalitet och originalitet. Besked om antagning lämnas senast den 1 oktober 2021.

För ett urval av presentationerna kommer det att erbjudas möjlighet till publicering i en utvidgad form i en konferensvolym.

Språk: huvudsakligt konferensspråk är svenska, men presentationer kan även göras på engelska, norska, och danska.

Konferenskommitté: Anne Reese Willén, Uppsala universitet, Bengt Wittgren, Västernorrlands museum, Anders Olsson, Mittuniversitetet och Härnösands musiksällskap.

Senast uppdaterad: 2021-06-11