Kursplan för Identitet, praktik, politik

Identity, Practice, Politics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN031
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-11-12
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-01-08
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna:

 • redogöra för och diskutera olika förståelser för identitet, samt identitetsbegreppets plats inom ramen för teori/kritik inom olika forskningsfält och estetiska uttryck,
 • diskutera och kontextualisera identitet som teoretiskt begrepp, politiskt perspektiv och social praktik, med utgångspunkt i olika maktdimensioner, men särskilt kön/genus, etnicitet, klass och sexualitet,
 • självständigt författa och diskutera en skriftlig uppgift inom ämnesområdet.

Innehåll

Med utgångspunkt i ett urval av aktuella kritiska perspektiv undersöker och problematiserar kursen identitet som kritiskt begrepp, politiskt verktyg, och levd praktik. Teorier som formulerats inom genusvetenskapen är särskilt centrala, och omfattar teoretiseringar av såväl kön/genus som sexualiteter, etniciteter och rasifiering. Teorier om identitet som konstruktion är centrala. Kursen anlägger såväl samtida som historiska perspektiv. I kursen ingår ett självständigt skriftligt moment.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Samtliga seminarier är examinerande och omfattar skriftliga och muntliga uppgifter. Kursen examineras även genom ett avslutande PM. Alla skriftliga inlämningar kommer att genomgå en plagiatkontroll.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2020

Litteratur

Litteraturlistan uppdateras inför varje vårtermin. Aktuell lista visas senast 5 veckor före kursstart. Från och med vårterminen 2021 blir listan helt engelskspråkig.

1. Vad är identitet?

 • Bernstein, Mary Identity Politics

  Ingår i:

  Annual review of sociology.

  vol. 31 (2005) s. 47-74

  (27 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Davies, Bronwyn; Harré, Rom Positioning: The Discursive Production of Selves

  Ingår i:

  Journal for the theory of social behaviour

  Oxford: Blackwell Publishing, 1997-

  vol. 20 (1990) nr. 1 s. 43-63

  (20 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hall, Stuart Introduction: Who Needs Identity?

  Ingår i:

  Hall, Stuart; Du Gay, Paul Questions of cultural identity

  London: Sage, 1996

  s. 1-17

  (17 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Staunæs, Dorthe Where have all the subjects gone? : bringing together the concepts of intersectionality and subjectification

  Ingår i:

  NORA : Nordic journal of feminist and gender research

  (9 s.)

  2003(11):2, s. 101-110

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wetherell, Margaret Positioning and Interpretative Repertoires: Conversation Analysis and Post-structuralism in Dialogue

  Ingår i:

  Discourse & society.

  vol. 9 (1998) nr. 3 s. 387-412

  (25 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

2. Identitet & intersektionalitet

 • Crenshaw, Kimberle Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color

  Ingår i:

  Stanford law review.

  [Stanford, Calif.: School of Law, Stanford University,

  vol. 43 (1991) nr. 6 s. 1241-1299

  (58 s.) (den här texten finns på flera ställen, se bara till att det inte är en förkortad version)

  Se bibliotekets söktjänst

 • De los Reyes, Paulina; Mulinari, Diana Intersektionalitet : kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap.

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le, Nam Mörk, Ylva Båten : noveller

  Stockholm: Natur & kultur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Levine-Rasky, Cynthia Intersectionality theory applied to whiteness and middle-classness

  Ingår i:

  Social identities

  [Abingdon]: [Carfax],

  vol. 17 (2011) nr. 2 s. 239-253

  (14 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nash, Jennifer Re-thinking intersectionality

  Ingår i:

  Feminist review.

  vol. 89 (2008) nr. 1 s. 1-15

  (14 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

3. Sörjbara subjekt

Välj mellan att läsa Butler originalspråk eller svenska.

4. Kroppslighet och biopolitik

 • Davis, Lennard J. The end of identity politics. On disability as an unstable category

  Ingår i:

  Davis, Lennard J. The disability studies reader

  4th ed.: New York, NY: Routledge, 2013

  (2013) s. 263-277

  (14 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Murray, Samantha Banded bodies: the somatechnics of gastric banding

  Ingår i:

  Sullivan, Nikki; Murray, Samantha Somatechnics : queering the technologisation of bodies

  Farnham: Ashgate, cop. 2009

  (2009) s. 153-168

  (15 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Samuels, Ellen My body, my closet : invisible disability and the limits of coming-out discourse

  Ingår i:

  GLQ : a journal of lesbian and gay studies

  9(2003):1/2, s. 233-255

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sandahl, Carrie Queering the crip or cripping the queer? : intersections of queer and crip identities in solo autobiographical performance

  Ingår i:

  GLQ : a journal of lesbian and gay studies

  9(2003):1/2, s. 25-56

  Se bibliotekets söktjänst

5. Åldrande och livslopp

 • Andersson, Åsa Konsten att åldras med värdighet

  Ingår i:

  Ambjörnsson, Fanny; Jönsson, Maria Livslinjer : berättelser om ålder, genus och sexualitet

  Göteborg: Makadam, 2010

  (2010) s. 93-122

  (29 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jönsson, Maria "Det släpar efter i mig". Osamtidigt åldrande i Kerstin Thorwalls författarskap

  Ingår i:

  Ambjörnsson, Fanny; Jönsson, Maria Livslinjer : berättelser om ålder, genus och sexualitet

  Göteborg: Makadam, 2010

  (2010) s. 25-47

  (22 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sandberg, Linn J. Affirmative old age. The ageing body and feminist theories on difference

  Ingår i:

  International journal of ageing and later life [Elektronisk resurs] : on line : IJAL

  Linköping: Linköping University Electronic Press, 2006-

  vol. 8 (2013) nr. 1 s. 11-40

  Se bibliotekets söktjänst

 • Siverskog, Anna Queera livslopp : att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld

  Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2016

  Sammanfattning och fulltext från Linköping University Electronic Press

  (Kap 3, 11 samt ett valfritt empiriskt kapitel) (ca 50 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

6. Vithet och rasifiering

 • Behtoui, Alireza; Høyer Leivestad, Hege ”De andra” i den svenska akademiska eliten

  Ingår i:

  Eriksson, Bengt Erik; Holmqvist, Mikael; Sohl, Lena Eliter i Sverige : tvärvetenskapliga perspektiv på makt, status och klass

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, 2018

  s. 247-275

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hübinette, Tobias; Lundström, Catrin Three phases of hegemonic whiteness: understanding racial temporalities in Sweden

  Ingår i:

  Social identities

  [Abingdon]: [Carfax],

  länk till artikel

  vol. 20 (2014) nr. 6 s. 423-437

  (14 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lundström, Catrin Creating "international communities" in southern Spain. Self-segregation and "institutional whiteness" in Swedish lifestyle migration

  Ingår i:

  European journal of cultural studies.

  (2018) s. 1-18

  (17 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sawyer, Lena Routings: "Race," African diasporas, and Swedish belonging

  Ingår i:

  Transforming anthropology

  19uu-

  vol. 11 (2002) nr. 1 s. 13-35

  (16 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Åhrén, Christina Är jag en riktig same? : en etnologisk studie av unga samers identitetsarbete

  Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper/ Etnologi, Umeå universtitet, 2008

  urn:nbn:se:umu:diva-1935

  Se bibliotekets söktjänst

7. (Medel)klass, identitet och politik

 • Bettie, Julie Women without class : "chicas", "cholas", trash, and the presence/absence of class identity

  Ingår i:

  Signs : journal of women in culture and society

  Chicago, Ill.: Chicago U. P., 1975-

  26(2000):1, s. 1-35

  Se bibliotekets söktjänst

 • Helmerson, Erik Till medelklassens försvar

  Ingår i:

  Liberal debatt : den liberala idétidskriften

  Stockholm: Stiftelsen Liberal debatt, 2013-

  länk till artikel

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lawler, Stephanie Disgusted subjects: the making of middle-class identities

  Ingår i:

  The sociological review.

  länk till artikel

  vol. 53 (2005) nr. 3 s. 429-446

  (17 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Praizovic, Lindija Idag ska vi läsa...

  Ingår i:

  Const literary (p)review

  Stockholm: Const literary (p)review, 2012-

  (2012) s. 28-55

  ( 27 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Skeggs, Beverly The Re-Branding of Class: Propertising Culture

  Ingår i:

  Devine, Fiona Rethinking class : culture, identities and lifestyles

  Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005

  (2005) s. 46-68

  (22 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sohl, Lena; Molina, Irene Möjligheten som blivit nödvändighet: den uppåtgående klassresans ideologiska funktion

  Ingår i:

  Fronesis.

  vol. 40-41 (2012) s. 166-176

  (10 s.)

  Se bibliotekets söktjänst