Kursplan för Introduktion till masterstudier i idé- och lärdomshistoria

Introduction to Master Studies in History of Science and Ideas

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH410
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-04-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 18, 2014
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs filosofie kandidatexamen eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i humaniora vid Uppsala universitet.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

 • redogöra för och tillämpa centrala kvalitetskriterier för idéhistorisk forskning på masternivå
 • aktivt bidra med kvalificerade synpunkter i forskningsorienterade diskussioner
 • skriva en självständig projektplan för ett tänkt forskningsprojekt i idéhistoria
 • med hög grad av självständighet presentera forskningslägen och kunskapsöversikter med relevans för utvalda idéhistoriska kunskapsområden.

Innehåll

Kursen är en introduktionskurs som huvudsakligen är forskningsorienterande och uppsatsförberedande. Syftet är att steg för steg integrera masterstudenterna i institutionens forskningsmiljö. Här diskuteras vetenskapliga kriterier och fallstudier. Kursen inkluderar också seminariedeltagande och skrivuppgifter i anslutning till detta.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och deltagande i seminarier.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.