Kursplan för Tvärvetenskaplig metod och skrivprocess

Interdisciplinary Research Methods and the Writing Process

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5GN035
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Genusvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2014-08-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-06-14
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 02, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen med minst 60 hp i genusvetenskap (eller motsvarande).
 • Ansvarig institution: Centrum för genusvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen är obligatorisk inom masterprogrammet i humaniora, inriktning genusvetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna:
- Kritiskt granska, bedöma och problematisera tvärvetenskapligt skrivande med avseende på såväl innehåll som form och stil
- Självständigt diskutera och motivera metodiska och metodologiska val, tillvägagångssätt och förhållningssätt i det egna såväl som andras akademiska skrivande
- Redovisa förmåga att reflektera över och konstruktivt diskutera akademiskt skrivande inom den tvärvetenskapliga disciplinen genusvetenskap

Innehåll

Kursen förbereder och kompletterar kursen Examensarbete genom fokus på metod, skrivande och akademiskt arbetssätt, framför allt "peer response". I kursen ingår skrivarseminarier där studenters texter granskas; seminarier om den tvärvetenskapliga masteruppsatsen som textgenre, bl.a. med utgångspunkt i tidigare examensarbeten; gästseminarier om tvärvetenskap och metod med forskare verksamma inom genusvetenskapen samt gästseminarier med fokus på övergripande forskningsfrågor som exempelvis materialinsamling, forskningsetik, spridning av forskningsresultat, med mera.

Undervisning

Seminarier, fortlöpande under utbildningens fyra terminer, 1/16 studietakt.
Kursen är obligatorisk för studenter antagna till Masterprogram i humaniora inriktning genusvetenskap.

Examination

Fortlöpande muntlig och skriftlig examination.

Kursmaterialet utgörs dels av studenternas egna texter, dels artiklar som väljs i samråd med gästföreläsare, samt av andra aktuella publikationer om forskningsmetod och skrivande som har relevans för pågående projekt inom gruppen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Alla uppsatser kommer att genomgå en plagiatkontroll

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.