Filosofi - Masterprogram i humaniora 2019/2020

Filosofin strävar mot att ge en uppsättning redskap för att tänka klart kring olika områdens frågor och problem, till exempel världens grundläggande natur och hur vi borde leva våra liv. Dessa redskap kan användas för att analysera det språk vi använder, nå insikt i sociala, politiska och moraliska frågor om kön, eller för att ta itu med angelägna problem om fördelning av begränsade resurser, bland mycket annat. Studenterna på programmet får en kvalificerad allmän filosofisk utbildning och kan välja att fokusera närmare på teoretisk eller praktisk filosofi.

Om programmet

Masterprogrammet i humaniora, inriktning Filosofi är programmet för dig som läst motsvarande en kandidatexamen inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området.

Vi erbjuder ett flertal kurser skräddarsydda för masterstudenter i filosofi. Utöver detta får du möjligheten att utforska närliggande områden och kurser på avancerad nivå som erbjuds vid andra institutioner. Vi erbjuder även läskurser där du själv väljer vilken text du vill fördjupa dig i och studerar den tillsammans med en lärare.

Undervisningen leds av internationellt framstående forskare i ämnet.

Du får möjlighet att specialisera dig inom antingen praktisk filosofi eller teoretisk filosofi, samtidigt som du får en bred kunskap inom båda ämnena. Du får också möjlighet att fördjupa dig inom filosofihistoriska delar av såväl praktisk som teoretisk filosofi.

Du har även möjlighet att studera utomlands en period.

För en masterexamen läser du kurser motsvarande 75 hp, samt skriver ett examensarbete om 45 hp.

För en magisterexamen läser du kurser motsvarande 30 hp och skriver ett examensarbete om 30 hp.

Programmets ger utmärkta förutsättningar för studenter som vill fortsätta med forskarstudier, i Sverige eller utomlands. Eftersom studenterna har möjlighet att specialisera sig i teoretisk eller praktisk filosofi kommer de att avsluta programmet med bred filosofisk kompetens, men också med spetskunskaper i ett särskilt ämne. Institutionen kan tillhandahålla specialiserad handledning i breda ämnesområden, inklusive de centrala ämnena teoretisk analytisk filosofi (språk, medvetande, metafysik, filosofisk logik, vetenskapsfilosofi) och praktisk filosofi (metaetik, normativ etik, rättfärdigande och normativitet, rättsfilosofi, tillämpad etik). Institutionen har också särskilda styrkor i estetik, filosofins historia och filosofisk antropologi.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts,120 credits) eller en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits) med teoretisk eller praktisk filosofi som huvudområde, beroende på masteruppsatsens ämne och specialisering.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Masterprogrammet i humaniora, inriktning filosofi leder till en filosofie masterexamen. Det består av kurser om 75 högskolepoäng och ett examensarbete om 45 högskolepoäng. Du väljer själv om du vill specialisera dig i praktisk eller teoretisk filosofi.

Programmet inleds med den obligatoriska kursen Philosophical perspectives I (7,5 hp). Den omfattar studier på 25 procent av heltid.

Övriga obligatoriska kurser är Philosophical perspectives II (7,5 hp, andra terminen), Master Class (7,5 hp, vanligen under tredje eller fjärde terminen), och deltagande i högre seminarier (7,5 hp per år). Den sistnämnda kursen avläggs löpande under båda studieåren.

Valbara kurser kan väljas från institutionens eget kursutbud (teoretisk och praktisk filosofi, estetik), och även från kurser anordnade inom Masterprogrammet i humaniora. Det kan även finnas möjligheter att läsa kurser i filosofi som erbjuds på avancerad nivå vid andra svenska universitet. Normalt läser man 2-4 kurser parallellt, beroende på hur mycket tid som behövs till examensarbetet under den aktuella terminen. Vanligen tar första årets Masterstudenter flera kurser samtidigt, med ett intensifierat examensarbete mot slutet av programmet.

Under den första terminens inledning gör varje student upp en individuell studieplan (ISP) tillsammans med programmets koordinator. I planen ingår vilka kurser som ska tas, tid för skrivande av examensarbete och så vidare. Den individuella studieplanen revideras varje termin.

Examensarbetet om 45 högskolepoäng delas upp mellan flera terminer. Studenterna kan välja att enbart arbeta med avhandlingen eller ta kurser samtidigt.

Examen utfärdas i teoretisk eller praktisk filosofi, beroende på Masteruppsatsens ämne och specialisering.

Kurser inom programmet

Förutom de obligatoriska delarna har studenterna tillsammans med programkoordinatorn avsevärd frihet att planera sina studier.

För en masterexamen gäller följande:

Under termin 1-2 läser du normalt minst två valfria kurser (à 7,5 hp) i filosofi utöver de obligatoriska Philosophical Perspectives I och Philosophical Perspectives II (7,5 hp vardera). Du ska också veckovis delta i något av de högre seminarierna (15 hp totalt), efter överenskommelse med programansvarig.

Under termin 3 och 4 fortsätter du att delta i det relevanta högre seminariet (15 hp totalt) samt tar Master Class (7,5 hp).

Under hela det andra året av programmet skriver du ett obligatoriskt examensarbete (45 hp). Examensarbetet består av en uppsats där du fördjupar dig inom ett ämne valt i samråd med programansvarig och handledare. Uppsatsarbetet kan läggas upp på olika sätt i samråd med programansvarig, men vanligast är att merparten av arbetet görs under andra året av utbildningen.

Om undervisningen

Masterprogrammet i humaniora, inriktning filosofi bygger under de två första terminerna på två obligatoriska kurser, Philosophical perspectives I och II. Syftet med dessa kurser är att introducera och diskutera några av den västerländska filosofins historiska och samtida klassiker, med särskild uppmärksamhet på metodologiska frågor: Vad är filosofi? Vilka är filosofins redskap och metodologier? Vad är filosofiskt skrivande och argumentation?

Andra årets studier bygger på en Master class, en kurs med en av årets gästande internationella forskare. Före kursen läser och diskuterar du gästforskarens arbeten med vägledning från en av institutionens filosofer. Kursen avslutas med föreläsningar, seminarier och frågor från studenterna.

Kurserna omfattar vanligen 7,5 hp och kan löpa under hela terminen eller som intensivkurser. Undervisningen ges som seminarier, föreläsningar och hemarbete med instuderingsfrågor.

De vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamina, men andra former kan förekomma beroende på kurs.

Regelbundet deltagande i ett av institutionens specialiserade högre forskarseminarier är obligatoriskt. Närvaro och deltagande stöder högre studier och specialisering i examensarbetets ämne. Under ett givet år kan seminarieutbudet förändras. Följande seminarier erbjuds varje termin: teoretisk filosofi, praktisk filosofi, estetik, filosofins historia, språk- och kulturfilosofi, rättsfilosofi, estetik och vetenskapsfilosofi.

Examensarbetet om 45 hp utförs över flera terminer. Du kan i viss grad välja hur du vill organisera uppsatsarbetet. Du kan läsa kurser parallellt med att du arbetar med examensarbetet, eller välja att läsa kurserna först för att sedan fokusera helt på din masteruppsats.

Studenter kan också som en del av programmet välja att göra praktik, motsvarande 7,5 eller 15 hp. Studenterna är ansvariga för att hitta en passande praktikplats, men programkoordinatorn kommer att tillsammans med studenterna planera praktikperioden, avgöra praktikens roll i och relevans för studierna och kontrollera uppföljning av praktiken.

Programmet ges i sin helhet på engelska. Studenterna kan välja att skriva sin Masteruppsats på engelska eller svenska.

Studera utomlands

Programmet ger dig goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Institutionen har nära kontakter med ett flertal universitet i utlandet, till exempel i Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Spanien. Fakulteten har också utbytesprogram via sina nätverk inom Erasmus- och Nordplus-organisationerna.

Karriär

Programmet ger studenter en djup och bred uppsättning analytiska färdigheter som kan tillämpas i många karriärfält. Det handledda arbetet med en masteruppsats utvecklar och skärper studenternas analytiska framställningsförmågor. Filosofins krav på rigorös argumentation och textkompetens är stora tillgångar för många karriärer, till exempel i finanssektorn, politisk analys och beslutsfattande, i vårdområdet och, för kvalificerade, inom juridiken. Studierna är också mycket väl lämpade för studenter som vill söka sig till forskarkarriärer, i Sverige eller utomlands.

Kontakt och mer info

Kontakta institutionen för respektive huvudområde:

Kulturantropologi: Annika Teppo studierektorAN@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 48

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi info@arkeologi.uu.se

Telefon: 018-471 20 93

Genusvetenskap: Jacob Bull jacob.bull@gender.uu.se

Telefon: 018-471 5798

Estetik, praktisk filosofi, teoretisk filosofi

Telefon: 018-471 73 50, 018-471 73 51

Historiska institutionen studierektor-ma@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Mats Persson mats.persson@idehist.uu.se

Telefon: 018-471 79 49

Konstvetenskap, kulturarv och hållbarhet info@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 28 87

Litteratur, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen Paula.Henrikson@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 62

Musikvetenskap: Mattias Lundberg mattias.lundberg@musik.uu.se

Telefon: 018-471 15 84

Filosofi: Andrew Reisner andrew.reisner@filosofi.uu.se

Estetik: Elisabeth schellekens Dammann elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se