Retorik - Masterprogram i humaniora 2020/2021

Bild för Retorik - Masterprogram i humaniora 2020/2021
Anmälan

Retoriken är i dag en central disciplin i vårt samhälle. Att kunna granska och förstå kommunikation i olika medier och själv kunna förmedla vad man vet efterfrågas alltmer. Masterutbildningen i retorik utvecklar din färdighet att analysera och tolka kommunikation av olika slag genom teoretisk och praktisk fördjupning i mänsklig kommunikation. Utbildningen öppnar för arbete inom media och kommunikation, till exempel som informatör eller som retorikkonsult. Programmet är forskningsförberedande.

Om programmet

Inom programmet får du stora möjligheter att fördjupa sig inom en rad olika forskningsdiscipliner, såsom retorikhistoria, politisk retorik, retorisk teori, epistemologi liksom moderna tillämpningar av den klassiska disciplinen. Du kan delvis skräddarsy din utbildning med specialisering inom den del av retorikämnet som intresserar just dig. Därutöver har du stor frihet att sätta samman din examen med kurser inom den historisk-filosofiska fakulteten, till exempel med kurser i etnologi, filosofi, genusvetenskap, idéhistoria eller litteraturvetenskap. Huvudnumret i programmet är författande av en vetenskaplig uppsats.

Programmet ger en god grund för vidare doktorandstudier och fungerar samtidigt som en färdighetsutbildning. Kurserna är seminariebaserade och erbjuder dig träning i muntlig kommunikation, textanalys och kritiskt tänkande. Vi rekommenderar också att du följer det högre seminariet i retorik, där du får kontakt med doktorander, professorer och lektorer och kan ta del av den aktuella forskningen på institutionen.

Läser du det tvååriga programmet har du möjlighet till praktik.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med retorik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

För en masterexamen läser du kurser motsvarande 75 högskolepoäng (hp) samt skriver ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du kurser motsvarande 30 hp och skriver ett examensarbete om 30 hp. Examensarbetet består av en uppsats där du fördjupar dig inom ett ämne valt i samråd med lärare/handledare. 

Utbildningen inleds med en obligatorisk kurs i retorikvetenskaplig teori och metod. Övriga kurser inom ditt huvudområde är valbara och speglar den aktuella forskningen på området. Under dessa tränas förmågan att analysera och värdera historiska begrepp och relatera dem till deras historiska, kulturella och språkliga kontext. Därtill kommer valbara kurser på avancerad nivå. De valbara kurserna väljs inför varje termin och ur ett brett urval kurser från historisk-filosofiska fakultetens ämnen.

För magisterexamen (60 hp) läser du under termin 1-2 en valbar kurs om 7,5 hp inom retorik och två valbara kurser om 7,5 hp inom fakultetens och institutionens utbud av kurser på avancerad nivå.

Därutöver gör du ett examensarbete om 30 hp. Arbetet med uppsatsen förläggs lämpligen över båda terminerna.

För masterexamen (120 hp) läser du under termin 1-4 läser du tre valfria kurser om 7,5 hp inom retorik, varav en ska vara historiskt inriktad och en kan utgöras av praktik. Du väljer själv när du vill läsa kurserna under utbildningsgången, men du måste läsa minst tre kurser inom ämnet retorik.

Under termin 1-4 ingår också sex valfria kurser om 7,5 hp från fakultetens och institutionens hela utbud av kurser inom den avancerade nivån. 7,5 eller 15 hp av kurserna kan utgöras av praktik.

Under programmets två år gör du ett examensarbete om 45 hp. Hur arbetet med uppsatsen förläggs är flexibelt, men lämpligen sker huvuddelen av det under termin 2-4.

Om undervisningen

Kurserna är i normalfallet på 7,5 hp och löper vanligtvis på halvfart. Undantaget är examensarbetet och, i förekommande fall, praktikperioder.

Examinationsformen kan variera mellan kurserna, men de vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamen.

Studera utomlands

Programmet ger dig goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Institutionen har nära kontakter med ett flertal universitet i utlandet, bland annat genom nätverk inom Erasmus- och Nordplus-organisationerna. Du kan också förlägga praktik utomlands.

Karriär

Masterprogrammet i humaniora, inriktning retorik ger dig fördjupade färdigheter att arbeta inom yrken där granskning, analys och behandling av texter och andra medier står i centrum. Du kan arbeta inom kommunikationssektorn, inom statlig förvaltning eller inom kulturförmedling i olika former, till exempel förlag. Programmet öppnar även för karriärvägar inom skolan samt för fortsatt akademisk karriär. Våra examinerade studenter arbetar till exempel inom forskning, undervisning, kulturområdet och i kommunikationsbranschen. De har yrkestitlar som exempelvis forskningsassistent, universitetsadjunkt, retorikkonsult och förlagskoordinator.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Retorik

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5062 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp retorik eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Kulturantropologi och etnologi: Claudia Merli

studierektorAN@antro.uu.se

018-471 22 83

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, egyptologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Genusvetenskap: Jacob Bull

jacob.bull@gender.uu.se

018-471 57 98

Historia

studierektor-ma@hist.uu.se

018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Mats Persson

mats.persson@idehist.uu.se

018 – 471 7949

Kulturarv och hållbarhet: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 28 87

Litteraturvetenskap, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Praktisk filosofi, teoretisk filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

Estetik: Elisabeth Schellekens Dammann

elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se

Konstvetenskap: Britt-Inger Johansson

info@konstvet.uu.se

För information och övergripande frågor om Masterprogrammet i humaniora, kontakta programsamordnare Molly Sundberg

molly.sundberg@antro.uu.se

Kontakta institutionen för respektive huvudområde.