Teoretisk filosofi - Masterprogram i humaniora 2020/2021

Bild för Teoretisk filosofi - Masterprogram i humaniora 2020/2021
Anmälan

På masternivå fördjupas utbildningen i teoretisk filosofi och den får en tydlig forskningsanknytning. Vid filosofiska institutionen på Uppsala universitet bedrivs en livaktig forskning - som studenterna får ta del i. Institutionen ingår i ett nätverk av svenska filosofiinstitutioner som ansvarar för det nationella utbudet av kurser på avancerad nivå i filosofi och estetik.

Om programmet

Detta program ger studenten möjlighet att öka och fördjupa sina kunskaper på den teoretiska filosofins områden, bland annat genom att författa en omfattande uppsats som förväntas ge ett självständigt bidrag till den diskussion studenten väljer att fokusera på. Inom programmet fästs bland annat vikt vid den teoretiska filosofins metodologi för att förfina studentens förmåga att artikulera, rekonstruera och bedöma komplexa argumentationer samt att förmedla filosofiska resultat på effektiva sätt. Inom teoretisk filosofi studeras bland annat språkfilosofi, vetenskapsfilosofi, medvetandefilosofi, metafysik, logik, filosofins historia och filosofisk antropologi.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med teoretisk filosofi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Som student har du stora möjligheter att själv utforma dina studier. För en masterexamen läser du tio kurser à 7,5 hp varav fyra måste vara inom teoretisk filosofi. För en magisterexamen läser du fyra kurser à 7,5 hp, varav två måste vara inom teoretisk filosofi. Kursutbudet vid Filosofiska institutionen varierar från termin till termin, men utannonseras på institutionens hemsida i god tid innan kursstart. Vid behov kan även en läskurs väljas i samråd med ansvarig handledare.

För en masterexamen läser du kurser motsvarande 75 högskolepoäng (hp), samt skriver ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du kurser motsvarande 30 hp och skriver ett examensarbete om 30 hp.

Om undervisningen

Kurserna är i normalfallet på 7,5 hp och löper vanligtvis på halvfart. Undervisningen på kurserna består av föreläsningar och seminarier.

Examinationsformen kan variera mellan kurserna, men de vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamen.

En väsentlig del av undervisningen är uppsatsseminariet där studenterna får god träning i filosofiskt skrivande och argumentation.

Studera utomlands

Programmet ger dig goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Institutionen har nära kontakter med ett flertal universitet i utlandet - dels genom separata avtal, dels genom nätverk inom Erasmus- och Nordplus-samarbetet.

Karriär

Masterprogrammet i humaniora med inriktning mot teoretisk filosofi är bland annat en utmärkt förberedelse för forskarstudier i ämnet. Programmet ger vidare studenterna en mängd analytiska färdigheter som kan tillämpas på olika karriärvägar. Det handledda arbetet med en masteruppsats tillsammans med andra skriftliga uppgifter som utförs inom ramen för kursarbetet utvecklar studenternas analytiska skrivfärdigheter. De logiska och analytiska färdigheter som utbildningen ger är värdefulla inom olika karriärer, såväl inom som utanför akademin.

Behörighet och anmälan

Teoretisk filosofi

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5013 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med teoretisk filosofi som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Teoretisk filosofi

120 HP

VT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-10-15

Anmälningskod: UU-P0013 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med teoretisk filosofi som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Kulturantropologi och etnologi: Claudia Merli

studierektorAN@antro.uu.se

018-471 22 83

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, egyptologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Genusvetenskap: Jacob Bull

jacob.bull@gender.uu.se

018-471 57 98

Historia

studierektor-ma@hist.uu.se

018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Mats Persson

mats.persson@idehist.uu.se

018 – 471 7949

Kulturarv och hållbarhet: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 28 87

Litteraturvetenskap, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Praktisk filosofi, teoretisk filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

Estetik: Elisabeth Schellekens Dammann

elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se

Konstvetenskap: Britt-Inger Johansson

info@konstvet.uu.se

För information och övergripande frågor om Masterprogrammet i humaniora, kontakta programsamordnare Molly Sundberg

molly.sundberg@antro.uu.se

Kontakta institutionen för respektive huvudområde.