Student hos oss

Denna sida riktar sig till nuvarande studenter. Om du är nyfiken på utbildningar i musikvetenskap hittar du information om dessa på våra utbildningssidor.

Särskilda behov

Vanliga frågor

Studieadministrativa blanketter

Vill du ansöka om studieuppehåll eller studieavbrott på programmet, anmäla återgång till studier eller ansöka om tillgodoräknande av kurs? Du hittar webbformulär för detta här:

Du kan också hitta dessa blanketter under FAQ, där du även kan läsa mer om förutsättningarna för dessa ansökningar.

Var med och påverka din studiesituation

Du vet väl att du som läser hos oss har möjlighet att själv påverka din studiesituation? Vid institutionen finns en institutionsstyrelse som träffas ett antal gånger per termin. Där diskuteras frågor som på olika sätt berör verksamheten, t.ex. kursutbud, arbetsmiljö, jämställdhet etc. Styrelsen består dels av representanter för lärare och administrativ personal, dels av studenter, och möten hålls flera gånger per termin. Om du har några tankar och idéer kring hur verksamheten skulle kunna utvecklas eller synpunkter på din studiesituation, tveka då inte att ta kontakt med någon av våra studeranderepresentanter, så framför de dina synpunkter vid nästkommande styrelsemöte. Nya studeranderepresentanter väljs med jämna mellanrum, men du kan alltid se vilka studenter som sitter i styrelsen här: Styrelsen vid Institutionen för musikvetenskap.

Lika villkor

Institutionen för musikvetenskap har en lika villkor-grupp, bestående av ledamöterna i institutionsstyrelsen, som arbetar för att alla personer vid arbetsplatsen (dvs. både studenter, lärare och övrig personal) ska ges samma förutsättningar oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning samt ålder. Ordförande i gruppen är institutionens ombud för lika villkor, Mattias Lundberg. Gruppen har arbetat fram en handlingsplan för lika villkor som antogs i institutionsstyrelsen den 29 november 2016.

Plan för lika villkor vid Institutionen för musikvetenskap

Stipendier

För dig som student vid institutionen för musikvetenskap och Uppsala universitet finns en mängd olika stipendier att söka. Det finns både generella stipendier som studenter på alla nivåer kan söka och stipendier som är reserverade för studenter på grund- eller avancerad nivå. Se universitetets stipendieinformationssidor för mer information om vilka stipendier som finns och vilka ansökningsregler som gäller.

Om du vill studera utomlands kan du exempelvis söka medel för utbyte inom ERASMUS-programmet. Se Internationella kansliets informationssidor för mer information om vilka regler och beloppsgränser som gäller.

Institutionen för musikvetenskap utlyser varje termin ett särskilt stipendium för studenter på Masterprogrammet i humaniora och som har musikvetenskap som sitt huvudämne. Se Stipendier för masterstudenter för mer information.

Senast uppdaterad: 2023-10-25